aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Tlačové správy Mesta Žilina

K modernému trendu zachovávania zelených plôch v meste sa skúšobne pripojila aj Žilina.

156.Video "K modernému trendu zachovávania zelených plôch v meste sa skúšobne pripojila aj Žilina."

156.VideoK modernému trendu zachovávania zelených plôch v meste sa skúšobne pripojila aj Žilina.Podpora a rozvoj biodiverzity či napomáhanie zmierneniu dopadov zmeny klímy sú prioritné ciele pilotného projektu zachovania prirodzených lúčnych porastov na území Žiliny. Samospráva skúšobne od mája 2020 na vytypovaných lokalitách v meste kosí menej, aby mali priestor na rast rastliny a byliny, ktoré v minulom období nestihli zakvitnúť. Zachovávanie plôch s nižšou intenzitou kosenia je moderným trendom údržby mestskej zelene a okrem estetickej funkcie spĺňa aj praktické úlohy v zachytávaní prachových častíc, emisií, vody či vo vytváraní rôznorodosti rastlín pre hmyz, drobné živočíchy a vtáctvo. V prípade mesta Žilina ide o pilotný projekt, ktorý bude viesť k zachovaniu kvitnúcich plôch v meste zatiaľ na piatich miestach. Na sídliskách Solinky (Limbová) a Vlčince (Sv. Bystríka) sa radnica rozhodla kosiť s nižšou intenzitou. Na sídliskách Vlčince (Obežná, Piešťanská) a Hájik (Korzo) bude mesto priestor rekultivovať likvidáciou pôvodného trávnatého porastu a založením novej kvitnúcej lúky. Lokality boli vybrané aj vzhľadom na polohu predškolských, školských a sociálnych zariadení, pre lepšiu dostupnosť a ako ďalší vzdelávací prvok v ekovýchove detí.ilustračné foto.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Pondelok 10. augusta 2020

Podpora a rozvoj biodiverzity či napomáhanie zmierneniu dopadov zmeny klímy sú prioritné ciele pilotného projektu zachovania prirodzených lúčnych porastov na území Žiliny.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Rozhodnutie o dani môže mesto poslať aj elektronicky, málokto o tejto možnosti vie.

153. Video "Rozhodnutie o dani môže mesto poslať aj elektronicky, málokto o tejto možnosti vie."

153. VideoRozhodnutie o dani môže mesto poslať aj elektronicky, málokto o tejto možnosti vie.Mesto Žilina ponúka svojim obyvateľom možnosť doručovania rozhodnutí o výrube daní a poplatkov aj elektronicky. Využiť ich môže každý občan, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. Najmä v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom, kedy sa obmedzoval osobný kontakt pri úradných záležitostiach, bol uvedený spôsob doručovania rozhodnutí najčastejšie odporúčaný.Samospráva v zmysle platnej legislatívy každoročne ako správca dane vyrubuje svojim občanom a podnikateľom na zaplatenie rôzne druhy daní či poplatkov, najčastejšie daň z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje či poplatok za komunálny odpad.Pri doručovaní rozhodnutí do vlastných rúk mesto využíva poštu, zamestnancov úradu či verejnú vyhlášku, ak nie je správcovi dane známy pobyt alebo sídlo daňovníka. Ďalším spôsobom, o ktorom vie stále málo občanov je elektronické doručovanie do aktivovanej elektronickej schránky

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Utorok 4. augusta 2020

Mesto Žilina ponúka svojim obyvateľom možnosť doručovania rozhodnutí o výrube daní a poplatkov aj elektronicky. Využiť ich môže každý občan, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Mesto pri nákupe elektrickej energie na nasledujúce tri roky ušetrilo vyše 500-tisíc eur.

149.Video "Mesto pri nákupe elektrickej energie na nasledujúce tri roky ušetrilo vyše 500-tisíc eur "

149.VideoMesto pri nákupe elektrickej energie na nasledujúce tri roky ušetrilo vyše 500-tisíc eur Žilinská samospráva má za sebou vôbec prvú elektronickú aukciu na nákup elektrickej energie pre všetky organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Počas priebehu certifikovanej aukcie prišlo k celkovo 29 zníženiam cien a výsledná suma je nakoniec o 540 282 eur nižšia oproti pôvodne najlacnejšej ponuke spomedzi všetkých uchádzačov. Celkovým víťazom sa stala spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. s ponukou 3 109 508,74 eur na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023. Mesto Žilina pri obstarávaní využilo environmentálny inštitút s požiadavkou na min. 10 % elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Streda 29. júla 2020

Žilinská samospráva má za sebou vôbec prvú elektronickú aukciu na nákup elektrickej energie pre všetky organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Žilina podporí žiadosti o grant sumou viac ako 82-tisíc eur, inštitúcie získajú 24-tisíc eur.

148.Video "Žilina podporí žiadosti o grant sumou viac ako 82-tisíc eur, inštitúcie získajú 24-tisíc eur"

148.VideoŽilina podporí žiadosti o grant sumou viac ako 82-tisíc eur, inštitúcie získajú 24-tisíc eurProjekty v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia a sociálnej a zdravotnej oblasti podporí žilinská samospráva tento rok sumou viac ako 82-tisíc eur. Inštitúcie, ktoré uspeli v grantovom kole so svojimi žiadosťami, dostanú z rozpočtu mesta vyše 24-tisíc eur. Je to približne polovica z pôvodne ohlásenej sumy na podporu projektov a inštitúcii v Žiline, ktorá sa následkom úsporných opatrení v súvislosti s ekonomickými následkami koronavírusu upravila nadol. Do grantového systému v oblasti kultúry sa tento rok zapojilo celkom 39 projektov a celkovou sumou 40-tisíc eur bude podporených 27. Päť projektov nesplnilo podmienky výzvy. Na podporu športových aktivít bolo vyčlenených 17-tisíc eur. Žiadatelia podali spolu 31 projektov, finančnú podporu dostane 19 z nich. Podmienky poskytnutia grantu nesplnili štyri projekty. V oblasti vzdelávania žilinská radnica podporí 11 aktivít celkovou sumou 10-tisíc eur. V oblasti životného prostredia sa o podporu uchádzalo deväť projektov, z ktorých jeden nesplnil podmienky výzvy. Na uskutočnenie zvyšných je vyčlenených spolu 10-tisíc eur. Z celkovej sumy 10-tisíc eur na podporu projektov v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti sa tento rok vyčerpá viac ako 5 700 eur na podporu piatich aktivít. So žiadosťami o inštitucionálnu podporu sa zapojilo päť subjektov, ktoré mesto podporí čiastkou viac ako 24-tisíc eur zo schváleného rámca 30-tisíc eur.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Utorok 28. júla 2020

Projekty v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia a sociálnej a zdravotnej oblasti podporí žilinská samospráva tento rok sumou viac ako 82-tisíc eur.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Zdieľané elektrické kolobežky sú k dispozícii už aj v Žiline.

147.Video "Zdieľané elektrické kolobežky sú k dispozícii už aj v Žiline"

147.VideoĎalšiu možnosť efektívnej, bezpečnej a ekologickej prepravy ponúka od štvrtka 23. júla mesto Žilina. Popri obľúbených zdieľaných bicykloch majú Žilinčania a návštevníci možnosť využívať na svoju prepravu po uliciach už aj zdieľané elektrické kolobežky. Popredná európska prepravná platforma Bolt v spolupráci so žilinskou samosprávou umiestnila na frekventovaných miestach v rámci celého mesta celkom 146 kolobežiek. Elektrické kolobežky sú v Žiline rozmiestnené v blízkosti mestského centra, autobusovej a vlakovej stanici, pri Žilinskej univerzite a na ďalších frekventovaných miest. Na základe priebežných dát z využívania služby chce Bolt rozšíriť službu tak, aby boli kolobežky čo najdostupnejšie. Kolobežky budú pri každom dobíjaní dezinfikované a spoločnosť i mesto naďalej vyzývajú k dodržiavaniu hygienických a bezpečnostných odporúčaní. Mesto k štandardným pravidlám služby v Žiline presadilo špeciálne bezpečnostné opatrenia týkajúce sa bezpečnosti účastníkov premávky, najmä chodcov, kvality a poriadku verejného priestoru. Z týchto dôvodov je celoplošné obmedzenie rýchlosti na území mesta na max. 20 km/h. · V pešej zóne (Národná ulica, Námestie A. Hlinku, Mariánske námestie, Sad SNP, ulica A. Bernoláka a okolité uličky) a na Bulvári je z dôvodu bezpečnosti obmedzená rýchlosť na max. 10 km/h. Odstavovanie kolobežiek je možné výhradne na virtuálnych staniciach, ktoré sú vyznačené v aplikácii aj v mape. Rozmiestnenie stanovíšť je pritom navrhnuté tak, aby mal užívateľ dostatok možností požičať a vrátiť kolobežku. Samospráva zároveň vyzýva používateľov elektrických kolobežiek k ohľaduplnej a bezpečnej jazde, ktorá neohrozuje jazdcov navzájom, ale ani chodcov či iných účastníkov cestnej premávky. Upozornenie: Službu zdieľaných elektrických kolobežiek v Žiline zabezpečuje Bolt, preto prípadné návrhy na zlepšenie či pripomienky môžu užívatelia služby adresovať priamo prevádzkovateľovi. Mapa rozmiestnenia výpožičných staníc elektrických kolobežiek a lokalít s regulovanou rýchlosťou v Žiline:https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1t12nW9dZhrJCAVZUTtXPfmKak6XTgbn2&ll=49.22091048164137%2C18.7494366&z=12Fotografie zdieľaných elektrických kolobežiek Bolt na voľné šírenie nájdete v odkaze: https://www.flickr.com/photos/165507481@N05/albums/72157715207199827

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Pondelok 27. júla 2020

Ďalšiu možnosť efektívnej, bezpečnej a ekologickej prepravy ponúka od štvrtka 23. júla mesto Žilina. Popredná európska prepravná platforma Bolt v spolupráci so žilinskou samosprávou umiestnila na frekventovaných miestach v rámci celého mesta celkom 146 kolobežiek.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.