aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Projekty 2023

„Udržateľnosť.“

Realizácia: November 2023 – Marec 2024

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom workshopov zameraných na

oblasti ochrany životného prostredia, separovanie, recykláciu a udržateľnosť poskytnúť

informácie Nepočujúcim nielen ich priamou účasťou na workshopoch, ale aj formou videí v

Slovenskom posunkovom jazyku, ktoré sme vnímali ako dôležité pre väčší dosah tejto

cieľovej skupiny. Týmto projektom sme nadviazali na minuloročný projekt, ktorý sa podaril

úspešne uskutočniť a vznikli hodnotné výstupy. Cieľom bolo tiež prepojenie sveta

Nepočujúcich a počujúcich pri účasti na stanovených workshopoch a zároveň teda

vzdelávanie Nepočujúcich v spomenutých oblasti a praktizovanie naučených informácii

prostredníctvom náučného kútika, do ktorého sme vďaka podpore z projektu zakúpili: kôš na

separovanie, menší komposter do kuchynky na pracovisku, loofu a vrecia na smeti, eko

čistiace prostriedky.

Stručný obsah projektu: Naši Nepočujúci spoluobčania majú sťažený prístup k

informáciám, a preto považujeme za dôležité zvyšovať informovanosť aj v enviromentálnych

témach, práve pre túto komunitu, sme im pomohli zabezpečiť relevantné informácie

komunikované ich jazykom pre ich pochopenie. Sme radi, že sa projekt mohol uskutočniť.

Náš projekt vďaka podpore Nadácie Milana Dubca bol unikátny preto, že poskytol nielen

poznatky v slovenskom posunkovom jazyku, ktoré bolo nosnou časťou videí, ale bol

sprevádzaný aj spoločnými, interaktívnymi, tvorivými prednáškami a workshopmi. Prepojenie

získaných informácii a praktických ukážok, ktoré vedia účastníci aplikovať v bežnom živote,

budú mať dosah na celú našu spoločnosť. Vďaka spätnej väzbe od Nepočujúcich sme zistili,

že téma recyklácie, separovania, upcyklácie, zodpovedného nakupovania, udržateľnosti a

ekologického cestovania je pre nich do istej miery nová.

Cieľová skupina: Osoby so sluchovo postihnutím – nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s

kochleárnym implantátom – všetci občania so SP a ich rodinní príslušníci. Rodičia detí so SP,

verejnosť, štátne a verejné inštitúcie, podnikateľské subjekty, študenti, MVO, detí a mládež.

Kontaktná osoba: Mgr. Stanislava Konušiková

Podpora projektu: Projekt bol vytvorený s finančnou podporu Nadácie Milana Dubca.

„Desať posunkujúcich prstov „

Realizácia: Júl 2022 – September 2022

Ciele projektu:  Cieľom projektu je poukazovať na jedinečnosť a originalitu slovenského posunkového jazyka ako nehmotného kultúrneho dedičstva a spolupodieľať na sa reťazovej tvorbe v rámci udržateľnosti vzťahov ako aj jedinečnej kultúry.
Projekt je zameraný pre osoby so stratou sluchu vo všetkých vekových kategóriách (nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí a s kochleárnym implantátom) a ich rodinných členov, organizačné jednotky ANEPS, tlmočníkov z/do slovenského posunkového jazyka, lektorov, dobrovoľníkov a zamestnancov ANEPS.

Stručný obsah projektu: Realizáciou projektu „Desať posunkujúcich prstov“ by sme poukazovali na to, že posunkový jazyky ako aj slovenský jazyk sa neustále vyvíja. Slovenský posunkový jazyk je od roku 2018 v Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva. Komunita Nepočujúcich má svoju unikátnu kultúru, humor a príbehy, ktoré vďaka posunkovému jazyky môžu predávať ďalším generáciám. Je aj materinským jazykom Nepočujúcich so svojím historickým vývinom a je špecifický, lebo sa s ním dokáže dorozumievať určitá skupina obyvateľov, napriek tomu má v sebe veľa krásy. V rámci pobytu, v ktorom sa zúčastní 50 účastníkov osôb so sluchovým postihnutím by sme chceli prepájať komunitný život a poskytnúť aktivitu s názvom: „Desať posunkujúcich prstov“. Účastníci sa zdokonalia v prstovej abecede a osvoja si posunky z rôznych štátov. V rámci zhodnocovania kultúry bude na projekte participovať aj nepočujúci umelec Stanislav Lubinaa jeho knižná tvorba Svetová zbierka prstovej abecedy- Stanislava Lubinu.

Cieľová skupina:  Osoby so sluchovo postihnutím – nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom – všetci občania so SP a ich rodinní príslušníci. Rodičia detí so SP, verejnosť, štátne a verejné inštitúcie, podnikateľské subjekty, študenti, MVO, detí a mládež.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja. 10 

Dobrovoľníctvo

Realizácia: Január 2023 – December 2023

Ciele projektu: Podpora dobrovoľníckych aktivít v komunite sluchovo postihnutých, vytváranie príležitostí na prepájanie svetov osôb s postihnutím a bez postihnutia, prehlbovanie vzťahov medzi rôznymi generáciami v rámci rodiny ako aj mimo nej. 

Stručný obsah projektu: Príprava dobrovoľníkov v rôznych pravidelných alebo jednorazových aktivít, napríklad Medzinárodný týždeň Nepočujúcich, guláš párty, vianočné posedenie, sväté omše a pod. 

Cieľová skupina: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci, verejnosť, tlmočníci do slovenského posunkového jazyka.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 

Rekondičná aktivita

Realizácia: Január 2023 – December 2023

Ciele projektu: Hlavným cieľom je podporovať samostatnosť a nezávislosť osôb s postihnutím, hlavne osôb so stratou sluchu.

Stručný obsah projektu: Mnoho starších ľudí a ľudí s ŤZP má problém s financiami, často sa stávajú obeťami finančných podvodníkov. Cieľom aktivity je zlepšenie a zvýšenie finančnej gramotnosti, vysvetlenie finančných pojmov, zmierňovanie bariér pri práci s internetbankingom, prekonávanie strachu pri práci s internetom a iných tém súvisiacich s financiami. Lektorom tejto aktivity bude finančný poradca.

Cieľová skupina: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci, verejnosť, tlmočníci do slovenského posunkového jazyka.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

Medzinárodné členské v organizáciách WFD a EUD

Realizácia projektu: Január 2023 – December 2023

Cieľ projektu: Prostredníctvom členstva s hlasovacím právom zabezpečiť spoluprácu ANEPS na medzinárodnej úrovni v sociálnej oblasti cez  organizácie v rámci EU, ktoré združujú národné organizácie nepočujúcich osôb v každom členskom štáte.

Stručný obsah projektu: Naši funkcionári z organizačných jednotiek nepočujúcich sa aktívne zapájajú do činností významných medzinárodných organizácií a sú s ich predstaviteľmi v sociálnom kontakte cez rôzne komunikačné prostriedky. Hlavným cieľom získavania informácií je zabezpečenie informovanosti našich členov na celom Slovensku o dianí, udalostiach a trendoch v oblasti zvyšovania kvality života občanov so sluchovým postihnutím aj na medzinárodnej úrovni. Snažíme sa sprostredkovávať na SR aj informácie zo sociálnej oblasti, o pokroku v zdravotníckych postupoch, informačných technológiách a kompenzačných pomôckach. Našou snahou je takto získané vedomosti aplikovať v našej organizácií pre nepočujúcich, rodinných príslušníkov, verejnosť.

Cieľová skupina projektu: WFD, EUD, nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom, verejnosť.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Kultúra potichu, kultúra v tichu 2023

Realizácia projektu: September 2023 – November 2023

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je sprístupňovanie historických a kultúrnych pamiatok mesta Žilina nepočujúcim občanom a návštevníkom, virtuálnych výkladov v slovenskom posunkovom jazyku doplnených o titulky.

Cieľová skupina projektu: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci, verejnosť, tlmočníci do slovenského posunkového jazyka.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

„Enviromentálne vzdelávanie nepočujúcich“.

Realizácia: Júl 2023- November 2023

Ciele projektu: Podpora vzdelávania nepočujúcich v oblasti ekológie a recyklácie.

Stručný obsah projektu: Realizácia edukačných videí zameraných na ekológiu a dôležitosti recyklácie s titulkami a posunkami. 

Kontaktná osoba: Mgr. Bc. Stanislava Konušiková

Cieľová skupina: Osoby so sluchovo postihnutím – nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom – všetci občania so SP a ich rodinní príslušníci. Rodičia detí so SP, verejnosť, štátne a verejné inštitúcie, podnikateľské subjekty, študenti, MVO, detí a mládež.

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Nadácie Milana Dubca.

Iná podpora

Základné sociálne poradenstvo

Realizácia podpory: Január 2023 – December 2023

Cieľ podpory:  Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. 

Stručný obsah podpory: Asociácia Nepočujúcich Slovenska je zaregistrovaným subjektom poskytovania základného sociálneho poradenstva a poskytuje občanom bývajúci na území v meste Žilina poradenstvo. 

Cieľová skupina podpory: Zamestnankyne, ZŤP občania, seniori, invalidní dôchodcovia, rodinní príslušníci a iní ľudia v núdzi. 

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Mesta Žilina. 

Podpora samostatného bývania

Realizácia podpory: Február 2023 – December 2023

Cieľ podpory:  Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. 

Stručný obsah podpory: Asociácia Nepočujúcich Slovenska je zaregistrovaným subjektom poskytovania podpory samostatného bývania a poskytuje občanom bývajúci na území Žilinského samosprávneho kraja poradenstvo. 

Cieľová skupina podpory: Zamestnankyne, ZŤP občania, seniori, invalidní dôchodcovia, rodinní príslušníci a iní ľudia v núdzi. 

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Chránené pracovisko

Realizácia podpory: Február 2023 – December 2023

Cieľ podpory:  Poskytovanie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska.

Stručný obsah podpory: Asociácia Nepočujúcich Slovenska má priznaný štatút chránené pracovisko  a podpora je zameraná na úhradu nákladov chráneného pracoviska.

Cieľová skupina podpory: Zamestnankyňa ANEPS.

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina.