aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Projekty 2023

„Desať posunkujúcich prstov „

Realizácia: Júl 2022 – September 2022

Ciele projektu:  Cieľom projektu je poukazovať na jedinečnosť a originalitu slovenského posunkového jazyka ako nehmotného kultúrneho dedičstva a spolupodieľať na sa reťazovej tvorbe v rámci udržateľnosti vzťahov ako aj jedinečnej kultúry.
Projekt je zameraný pre osoby so stratou sluchu vo všetkých vekových kategóriách (nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí a s kochleárnym implantátom) a ich rodinných členov, organizačné jednotky ANEPS, tlmočníkov z/do slovenského posunkového jazyka, lektorov, dobrovoľníkov a zamestnancov ANEPS.

Stručný obsah projektu: Realizáciou projektu „Desať posunkujúcich prstov“ by sme poukazovali na to, že posunkový jazyky ako aj slovenský jazyk sa neustále vyvíja. Slovenský posunkový jazyk je od roku 2018 v Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva. Komunita Nepočujúcich má svoju unikátnu kultúru, humor a príbehy, ktoré vďaka posunkovému jazyky môžu predávať ďalším generáciám. Je aj materinským jazykom Nepočujúcich so svojím historickým vývinom a je špecifický, lebo sa s ním dokáže dorozumievať určitá skupina obyvateľov, napriek tomu má v sebe veľa krásy. V rámci pobytu, v ktorom sa zúčastní 50 účastníkov osôb so sluchovým postihnutím by sme chceli prepájať komunitný život a poskytnúť aktivitu s názvom: „Desať posunkujúcich prstov“. Účastníci sa zdokonalia v prstovej abecede a osvoja si posunky z rôznych štátov. V rámci zhodnocovania kultúry bude na projekte participovať aj nepočujúci umelec Stanislav Lubinaa jeho knižná tvorba Svetová zbierka prstovej abecedy- Stanislava Lubinu.

Cieľová skupina:  Osoby so sluchovo postihnutím – nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom – všetci občania so SP a ich rodinní príslušníci. Rodičia detí so SP, verejnosť, štátne a verejné inštitúcie, podnikateľské subjekty, študenti, MVO, detí a mládež.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja. 10 

Dobrovoľníctvo

Realizácia: Január 2023 – December 2023

Ciele projektu: Podpora dobrovoľníckych aktivít v komunite sluchovo postihnutých, vytváranie príležitostí na prepájanie svetov osôb s postihnutím a bez postihnutia, prehlbovanie vzťahov medzi rôznymi generáciami v rámci rodiny ako aj mimo nej. 

Stručný obsah projektu: Príprava dobrovoľníkov v rôznych pravidelných alebo jednorazových aktivít, napríklad Medzinárodný týždeň Nepočujúcich, guláš párty, vianočné posedenie, sväté omše a pod. 

Cieľová skupina: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci, verejnosť, tlmočníci do slovenského posunkového jazyka.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 

Rekondičná aktivita

Realizácia: Január 2023 – December 2023

Ciele projektu: Hlavným cieľom je podporovať samostatnosť a nezávislosť osôb s postihnutím, hlavne osôb so stratou sluchu.

Stručný obsah projektu: Mnoho starších ľudí a ľudí s ŤZP má problém s financiami, často sa stávajú obeťami finančných podvodníkov. Cieľom aktivity je zlepšenie a zvýšenie finančnej gramotnosti, vysvetlenie finančných pojmov, zmierňovanie bariér pri práci s internetbankingom, prekonávanie strachu pri práci s internetom a iných tém súvisiacich s financiami. Lektorom tejto aktivity bude finančný poradca.

Cieľová skupina: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci, verejnosť, tlmočníci do slovenského posunkového jazyka.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

Medzinárodné členské v organizáciách WFD a EUD

Realizácia projektu: Január 2023 – December 2023

Cieľ projektu: Prostredníctvom členstva s hlasovacím právom zabezpečiť spoluprácu ANEPS na medzinárodnej úrovni v sociálnej oblasti cez  organizácie v rámci EU, ktoré združujú národné organizácie nepočujúcich osôb v každom členskom štáte.

Stručný obsah projektu: Naši funkcionári z organizačných jednotiek nepočujúcich sa aktívne zapájajú do činností významných medzinárodných organizácií a sú s ich predstaviteľmi v sociálnom kontakte cez rôzne komunikačné prostriedky. Hlavným cieľom získavania informácií je zabezpečenie informovanosti našich členov na celom Slovensku o dianí, udalostiach a trendoch v oblasti zvyšovania kvality života občanov so sluchovým postihnutím aj na medzinárodnej úrovni. Snažíme sa sprostredkovávať na SR aj informácie zo sociálnej oblasti, o pokroku v zdravotníckych postupoch, informačných technológiách a kompenzačných pomôckach. Našou snahou je takto získané vedomosti aplikovať v našej organizácií pre nepočujúcich, rodinných príslušníkov, verejnosť.

Cieľová skupina projektu: WFD, EUD, nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom, verejnosť.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Kultúra potichu, kultúra v tichu 2023

Realizácia projektu: September 2023 – November 2023

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je sprístupňovanie historických a kultúrnych pamiatok mesta Žilina nepočujúcim občanom a návštevníkom, virtuálnych výkladov v slovenskom posunkovom jazyku doplnených o titulky.

Cieľová skupina projektu: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci, verejnosť, tlmočníci do slovenského posunkového jazyka.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

„Enviromentálne vzdelávanie nepočujúcich“.

Realizácia: Júl 2023- November 2023

Ciele projektu: Podpora vzdelávania nepočujúcich v oblasti ekológie a recyklácie.

Stručný obsah projektu: Realizácia edukačných videí zameraných na ekológiu a dôležitosti recyklácie s titulkami a posunkami. 

Kontaktná osoba: Mgr. Bc. Stanislava Konušiková

Cieľová skupina: Osoby so sluchovo postihnutím – nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom – všetci občania so SP a ich rodinní príslušníci. Rodičia detí so SP, verejnosť, štátne a verejné inštitúcie, podnikateľské subjekty, študenti, MVO, detí a mládež.

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Nadácie Milana Dubca.

Iná podpora

Základné sociálne poradenstvo

Realizácia podpory: Január 2023 – December 2023

Cieľ podpory:  Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. 

Stručný obsah podpory: Asociácia Nepočujúcich Slovenska je zaregistrovaným subjektom poskytovania základného sociálneho poradenstva a poskytuje občanom bývajúci na území v meste Žilina poradenstvo. 

Cieľová skupina podpory: Zamestnankyne, ZŤP občania, seniori, invalidní dôchodcovia, rodinní príslušníci a iní ľudia v núdzi. 

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Mesta Žilina. 

Podpora samostatného bývania

Realizácia podpory: Február 2023 – December 2023

Cieľ podpory:  Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. 

Stručný obsah podpory: Asociácia Nepočujúcich Slovenska je zaregistrovaným subjektom poskytovania podpory samostatného bývania a poskytuje občanom bývajúci na území Žilinského samosprávneho kraja poradenstvo. 

Cieľová skupina podpory: Zamestnankyne, ZŤP občania, seniori, invalidní dôchodcovia, rodinní príslušníci a iní ľudia v núdzi. 

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Chránené pracovisko

Realizácia podpory: Február 2023 – December 2023

Cieľ podpory:  Poskytovanie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska.

Stručný obsah podpory: Asociácia Nepočujúcich Slovenska má priznaný štatút chránené pracovisko  a podpora je zameraná na úhradu nákladov chráneného pracoviska.

Cieľová skupina podpory: Zamestnankyňa ANEPS.

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina.