aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Konferencia EUD

V dňoch od 26.05.2022 do 29.05.2022 boli na konferencii EUD v Marseille prezidentka ANEPS Mgr. et Mgr. Jana Filipová a člen ANEPS Peter Kolarčík. Okrem Slovenska bolo na konferencii 30 štátov.

Každý deň boli zaujímavé aktivity – prezentácie projektov, semináre, diskusie, prehliadka mesta Marseille, okrúhly stôl nepočujúcich utečencov a Valné zhromaždenie. Zahraniční nepočujúci prezentovali zaujímavé projekty, ich hlavným cieľom bolo pomocou digitálnej technológie uľahčiť komunikáciu medzi počujúcimi, nepočujúcimi a nedoslýchavými. Jeden projekt umožňuje pomocou animácie preklad posunkového jazyka do hovorenej reči a naopak. Alebo ďalší projekt rieši potreby osôb so stratou sluchu a vytvára možnosti na zlepšenie komunikácie medzi počujúcimi a nepočujúcimi.

Zaujímavé bolo, že veľa úplne nepočujúcich boli veľmi aktívni v spracovaní projektov, financovaní, v spolupráci medzi sebou, ale aj v spolupráci EUD.

Viete o tom, že aj nepočujúce ženy môžu byť aktívne a úspešné? Napríklad političky Helga Stevens z Belgicka a Concha Diaz Robledo zo Španielska. Z Ukrajiny je Irvna Chepchina, ktorá povedala, že v Ukrajine je 186 tlmočníkov do posunkového jazyka. Taktiež prezentovali aj prezidentku ANEPS Janku Filipovú.

Dôležitý bod konferencie boli voľby prezidenta EUD.

Prezidentkou sa stala Sofia Isari z Grécka, viceprezidentkou Ronit Laquerriere z Francúzska a členovia predstavenstva sú Andy Van Hoorebeke z Belgicka, Paul Richard Peterson z Nórska a David Buxton z Veľkej Británie.

V mene organizácie ANEPS prajeme veľa úspechov v nových funkciách, veľa pokoja a zdravia a tatiež veľa síl na realizáciu projektov, aktivít a iných činností, ktoré spájajú nepoučujúcich s počujúcimi. 

Fotogaléria EUD a video 2022