aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Medzinárodný týždeň nepočujúcich 2020

Medzinárodný týždeň nepočujúcich (IWD)

 je iniciatívou Svetovej Federácie Nepočujúcich (The World Federation of the Deaf- WFD) a prvý krát sa oslavoval už v roku 1958 v Ríme v Taliansku.

Tento rok sa bude Medzinárodný týždeň nepočujúcich na celom svete oslavovať 21. – 27. septembra 2020.

Každoročne sa v rámci tohto septembrového týždňa uskutočňujú rôznorodé aktivity v komunitách nepočujúcich na celom svete. V tomto týždni sa oslavuje aj Medzinárodný deň nepočujúcich, počas ktorého si celá komunita nepočujúcich pripomína svoj neľahký spoločný údel. Svet ticha je napriek veľkým obmedzeniam plný dobrých ľudí, spolupatričnosti, vzájomnej lásky a porozumenia. Medzinárodný deň nepočujúcich s aktivitami od 18. – 20. septembra 2020 sa postará Centrum nepočujúcich ANEPS Nové Zámky.

Témou osláv Medzinárodného týždňa nepočujúcich 2020 je:

„Opätovné potvrdenie ľudských práv nepočujúcich“

Svetová Federácia Nepočujúcich tak vyzýva, aby sa zjednotili všetky zainteresované strany a podporili potrebu zabezpečiť práva pre nepočujúcich. Pre každý deň pripravila špeciálnu tému:

Posunkový jazyk je pre všetkých

Pozvánka

Vo videu je program Medzinárodného Týždňa Nepočujúcich.

V rámci Medzinárodného týždňa nepočujúcich sa aj primátor mesta Žilina zapojil do výzvy a naučil sa s nami posunky.

V rámci Medzinárodného týždňa nepočujúcich sa aj poslanci aj primátor mesta Žilina zapojil do výzvy a naučil sa s nami posunky.

Ďakujeme všetkým za trpezlivosť a podporu počas celého týždňa osláv nepočujúcich a ceníme si každého kto sa k nám pridal.
Na záver sme pre Vás všetkých vyrobili poďakovanie vo forme videa.

21. 9. 2020 – Posunkový jazyk

Národné posunkové jazyky sú prirodzeným jazykom nepočujúcich. Vo svete sa používa viac ako 200 rozličných posunkových jazykov a hovorí nimi viac než 70 miliónov ľudí. Pomocou posunkového jazyka sa vytvárajú a spájajú komunity nepočujúcich na celom svete. V tento deň chce WFD zdôrazniť bohatosť posunkových jazykov a ich rovnaký status s bežným hovoreným jazykom. Nepočujúci na celom svete čelia diskriminácii kvôli, používaniu jazyka, ktorý uprednostňujú.

22.9. 2020 - Inkluzívne prostredia posunkovej reči

Posunkové jazyky na celom svete zabezpečujú plnú inklúziu (zapojenie, začlenenie) nepočujúcich v spoločnosti.  Začlenenie nepočujúcich začína vo veľmi skorom veku a to dvojjazyčným vyučovaním pre nepočujúcich v ich národnom posunkovom jazyku a národnom písanom jazyku. Inklúzia prostredníctvom posunkového jazyka sa musí diať nielen v školách, ale tiež doma v rodinách. Vyučovanie v národnom posunkovom jazyku a zároveň v písanej verzii národného jazyka je rozhodujúce pre plnú inklúziu v spoločnosti.

23.9.2020 – Medzinárodný deň posunkového jazyka – Posunkové jazyky sú pre všetkých

Medzinárodný deň posunkového jazyka je jedinečnou príležitosťou podporiť a ochraňovať lingvistickú (jazykovú) identitu a kultúrnu diverzitu (rozmanitosť) všetkých nepočujúcich a tých, ktorý používajú posunkový jazyk. Počas Medzinárodného dňa posunkového jazyka 2020 sa uskutoční Global Leaders Challenge (výzva svetovým lídrom). Cieľom tejto výzvy je propagovať používanie národného posunkového jazyka národnými a svetovými lídrami v partnerstve s ich národnými asociáciami nepočujúcich. Lídri krajín (môžu to byť členovia parlamentu, oficiálne autority, členovia mestských zastupiteľstiev a pod.) môžu nahrať krátke video v posunkovom jazyku s výzvou:

„Posunkový jazyk je pre každého“

Národné asociácie nepočujúcich môžu súhlasiť s Chartou posunkového jazyka pre všetkých a obhajovať legálne uznanie svojho národného posunkového jazyka.

24.9.2020 – Legálne uznanie národných posunkových jazykov

Uganda bola prvou krajinou, ktorá v roku 1995 legálne uznala posunkový jazyk. Odvtedy asi približne 50 krajín formálne udelili rovnaký status národnému posunkovému jazyku ako ich národnému hovorenému jazyku. To je menej ako 25% z členských krajín OSN.

Národné posunkové jazyky sú plne platné jazyky s tými istými jazykovými vlastnosťami ako hovorené jazyky. Zaslúžia si plné uznanie v legislatíve ako minoritné jazyky (menšinové) vo svojej krajine.  Legálne a právne uznanie národných posunkových jazykov je prvým krokom k dosiahnutiu napĺňania ľudských práv nepočujúcich ľudí.

25.9.2020 – Rovnaké príležitosti pre všetkých nepočujúcich

Inkluzívne (začleňujúce) prostredie v zamestnaní v posunkovom jazyku je kľúčovým bodom, ktorý umožňuje nepočujúcim prospievať a dosiahnuť ich plný potenciál a plnohodnotnú účasť na živote v spoločnosti. Táto aktívna účasť na živote je podmienená  plne kvalifikovanými a akreditovanými tlmočníkmi do posunkovej reči. Nepočujúce dievčatá a ženy nemajú dostatočné zastúpenie a sú vo veľkom riziku diskriminácie kvôli svojmu pohlaviu, postihnutiu a jazyku. Je potrebné venovať pozornosť práve nepočujúcim ženám a prijať opatrenia, ktoré povedú k rodovej rovnosti, diverzite a rovnakej účasti na živote.

Tento rok, situácia s COVID 19 ukázala a zdôraznila nedostatočnú dostupnosť nepočujúcich k informáciám o verejnom zdraví a ochrane života a zdravie v národnom posunkovom jazyku. Takisto informácie o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, preventívne programy, psychiatrická a psychoterapeutická starostlivosť musia byť dostupné pre nepočujúcich v ich národnom posunkovom jazyku. Dostupnosť informácií a služieb nie je záležitosťou len nepočujúcich, ale celej spoločnosti. Je dôležitá pre zdravie všetkých komunít.

26.9.2020- Vodcovstvo nepočujúcich

Hlavným mottom Dohovoru OSN o právach ľudí s postihnutím je „Nič o nás bez nás“. To znamená, že akákoľvek iniciatíva  pre nepočujúcich musí byť v úzkej spolupráci s nimi. Nepočujúci vedia lepšie ako ktokoľvek iný, čo potrebujú a ako dosiahnuť svoje ciele. Obhajujú svoje práva viac ako dve storočia a spoločenstvá nepočujúcich na celom svete tvoria rozsiahlu vzájomne prepojenú sieť. Snažia sa presadzovať ľudské práva prostredníctvom posunkových jazykov. Táto sieť organizácií a spoločenstiev nepočujúcich poukazuje na ich dôležitú vedúcu rolu pre rovnaký prístup pre každého. Je potrebné poskytnúť adekvátne financovanie, budovanie kapacít a posilňovať organizácie nepočujúcich, aby bolo zabezpečené ich vodcovstvo a poradné roly.

27.9.2020 – Podpisujem sa za ľudské práva

Ľudské práva sú práva, ktoré prináležia každému človeku bez ohľadu na jeho národnosť, bydlisko, pohlavie, etnickú príslušnosť, postihnutie, náboženstvo, kultúru alebo jazyk. Tieto práva sú neodňateľné, čo znamená, že nie je možné izolovať len niektoré práva a prisúdiť ich len niekomu.

Posunkové jazyky sú jazyky sú jazyky, ktoré môžu nepočujúci využívať bez námahy a sú jediným spôsobom, ako môžu byť nepočujúci aktívnymi členmi spoločnosti. Právo na posunkový jazyk patrí k základným ľudským právam nepočujúcich. Právo na posunkový jazyk je tiež  prepojené na ich sociálne a ekonomické práva, lebo vďaka posunkovému jazyku môžu získať adekvátne vzdelanie a pracovať. Nepočujúci by mali mať možnosť priamej dostupnosti k službám vo všetkých oblastiach života prostredníctvom posunkového jazyka. Ak to nie je možné, mali by byť dostupní vládou platení kvalifikovaní a akreditovaní tlmočníci do posunkového jazyka. Rovnosť a nediskriminácia sú základnými princípmi vedúcimi k dostupnosti nepočujúcich do spoločnosti.