aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Požičiavanie kompenzačných pomôcok​ pre osoby so sluchovým znevýhodnením

Kompenzačné pomôcky sa požičiavajú osobám so sluchovým znevýhodnením, ktoré sú odkázané na pomôcku.

Pomôcka sa požičiava na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na  základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky alebo do doby trvania pre poskytnutie pomôcky. Fyzická osoba preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom, ktorý vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.