aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Ciele a činnosti

 • Vytvárať špecifické podmienky pre rozvoj a uspokojovanie potrieb a záujmov členov, informovať ich o svojej činnosti.
 • Systematicky obhajovať práva a špecifické záujmy členov a iniciatívne presadzovať ich riešenie.
 • Oboznamovať verejnosť s problematikou nepočujúceho občana s cieľom, aby spoločnosť nepočujúcich občanov vnímala ako svoju integrálnu súčasť.
 • Vykonávať sociálne služby – sociálnu prevenciu, poskytovať sociálne poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, rehabilitačné stredisko, kompenzačné pomôcky a informácie nepočujúcim občanom s využitím posunkového jazyka, artikulácie, ONLINE prepisu v reálnom čase a dostupných informačných prostriedkov.
 • Zabezpečovať workshopy, semináre a kurzy základov artikulácie, posunkového jazyka nepočujúcich a zásad komunikácie s nepočujúcimi.
 • Expertná komisia pre titulky pre osoby so sluchovým postihnutím.
 • Zabezpečovať podmienky pre ľudí so sluchovým postihnutím v chránenom pracovisku, podpora a rozvoj video nahrávok pre ľudí so sluchovým postihnutím, spracovanie video posunkov, titulkov.
 • Zabezpečovať propagáciu činnosti
 • Poskytovať tlmočnícke služby (tlmočenie, artikulácia, ONLINE tlmočenie, taktilné tlmočenie) pre uspokojovanie práv nepočujúcich a zabezpečovať kvalitu tlmočníckych služieb.
 • Vytvárať podmienky a príležitosti pre vzdelávania a celoživotné vzdelávanie ľudí so sluchovým postihnutím, ako aj iných osôb s postihnutím, ich rodín a verejnosti.
 • Vytvárať prepojenia medzi nepočujúcou a počujúcou verejnosťou, osobami s kombinovaným zdravotným postihnutím a verejnosti s cieľom prekonávať komunikačné a sociálne bariéry.
 • Podporovať dobrovoľníctvo a vytvárať dobrovoľnícke príležitosti, oboznamovať ľudí so sluchovým postihnutím s problematikou dobrovoľníctva a jeho významu pre život v spoločnosti.
 • Zabezpečenie a realizácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí s cieľom prepájania a vytvárania väzieb medzi ANEPS a verejnosťou, sprístupňovanie podujatí pre ľudí so sluchovým postihnutím.
 • Vytvárať príležitosti a prijímať opatrenia k prekonávaniu bariér v oblasti bezbariérovosti, zapojenia a inklúzie.
 • Odstraňovanie bariér v komunikácii ľudí so sluchovým postihnutím a verejnosťou.
 • Napĺňanie cieľov v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
 • Plnenie Charty základných práv Európskej únie