aneps.sk

Projekty

Accessibility across borders – Developmnet of information accessibility for the deaf and blind Persons

Realizácia:  2021

Realizátor: Human Doc Foundation Poľsko, ANEPS je partnerom projektu

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je vytvorenie koalície so všetkými členskými krajinami V4 a krajinami východného partnerstva so zámerom zdieľať informácie o dostupnosti informácií pre sluchovo a zrakovo znevýhodnených.  Realizáciou projektu sa vytvorí medzinárodné fórum expertov prepojených na sluchovo a zrakovo postihnutých, médiami a inštitúciami verejného sektora. Projekt pripraví špecialistov z krajín východného partnerstva na profesionálnu spoluprácu s médiami a verejnými inštitúciami s cieľom sprístupňovať informácie pre sluchovo a zrakovo postihnutých.

Hlavné aktivity projektu:

  • Akadémia prístupnosti – online semináre, v ktorých predstavitelia organizácií z krajín V4 prezentujú svoje skúsenosti a možnosti v oblasti dostupnosti informácií pre zástupcov krajín východného partnerstva.
  • Príručka – Mosty k prístupnosti – tvorba príručky postavená na skúsenostiach účastníkov
  • Okrúhle stoly – prepojenie médií, tlmočníkov do posunkového jazykov, zástupcov komunity sluchovo a zrakovo postihnutých, inštitúcií zodpovedných za komunikáciu a expertov.

Cieľová skupina: Zástupcovia organizácií pracujúcich so sluchovo a zrakovo postihnutými z krajín V4 (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko) a krajiny východného partnerstva.

Podpora projektu: Projekt bol realizovaný s  realizované s finančnou podporou Interantional Visegrad Fund. Sme partnermi projektu .

 

Prezentácia 

  • Digitálna priepasť sa dá zmierniť “posunkovou”.

Realizácia:  Júl – November 2021

Ciele projektu:  Posilnenie efektívnosti rozvíjania schopností využívať digitálne technológie aj na komunikáciu medzi štátom, samosprávami, elektronickou komunikáciou, spoluprácou organizácii a pod. Podpora vzdelávania špecifickej skupiny v oblasti digitalizácie. Zvyšovanie informovanosti a digitálnej gramotnosti.

Stručný obsah projektu: Pochopenie a využívanie digitálnej technológie pre špecifickú cieľovú skupinu.

Cieľová skupina: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslučníci.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný finančnou podporou z Nadácie Orange.

 

 

Iná podpora

Chránená dielna

Realizácia podpory: Január 2021 – December 2021

Cieľ podpory:  Poskytovanie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne.

Stručný obsah podpory: Asociácia Nepočujúcich Slovenska má priznaný štatút chránená dielňa a podpora je zameraná na úhradu nákladov chránenej dielne. 

Cieľová skupina podpory: Zamestnankyne ANEPS.

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina. 

Základné sociálne poradenstvo

Realizácia podpory: Január 2021 – December 2021

Cieľ podpory:  Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. 

Stručný obsah podpory: Asociácia Nepočujúcich Slovenska je zaregistrovaným subjektom poskytovania základného sociálneho poradenstva a poskytuje občanom bývajúci na území v meste Žilina poradenstvo. 

Cieľová skupina podpory: Zamestnankyne, ZŤP občania, seniori, invalidní dôchodcovia, rodinní príslušníci a iní ľudia v núdzi. 

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Mesta Žilina.