aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Projekty

Accessibility across borders – Developmnet of information accessibility for the deaf and blind Persons

Realizácia:  2021

Realizátor: Human Doc Foundation Poľsko, ANEPS je partnerom projektu

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je vytvorenie koalície so všetkými členskými krajinami V4 a krajinami východného partnerstva so zámerom zdieľať informácie o dostupnosti informácií pre sluchovo a zrakovo znevýhodnených.  Realizáciou projektu sa vytvorí medzinárodné fórum expertov prepojených na sluchovo a zrakovo postihnutých, médiami a inštitúciami verejného sektora. Projekt pripraví špecialistov z krajín východného partnerstva na profesionálnu spoluprácu s médiami a verejnými inštitúciami s cieľom sprístupňovať informácie pre sluchovo a zrakovo postihnutých.

Hlavné aktivity projektu:

  • Akadémia prístupnosti – online semináre, v ktorých predstavitelia organizácií z krajín V4 prezentujú svoje skúsenosti a možnosti v oblasti dostupnosti informácií pre zástupcov krajín východného partnerstva.
  • Príručka – Mosty k prístupnosti – tvorba príručky postavená na skúsenostiach účastníkov
  • Okrúhle stoly – prepojenie médií, tlmočníkov do posunkového jazykov, zástupcov komunity sluchovo a zrakovo postihnutých, inštitúcií zodpovedných za komunikáciu a expertov.

Cieľová skupina: Zástupcovia organizácií pracujúcich so sluchovo a zrakovo postihnutými z krajín V4 (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko) a krajiny východného partnerstva.

Podpora projektu: Projekt bol realizovaný s  realizované s finančnou podporou Interantional Visegrad Fund. Sme partnermi projektu .

 

Prezentácia 

Medzinárodné členské v organizáciách WFD a EUD

Realizácia: Január 2021 – December 2021

Ciele projektu: Prostredníctvom členstva s hlasovacím právom zabezpečiť spoluprácu ANEPS na medzinárodnej úrovni v sociálnej oblasti cez  organizácie v rámci EU, ktoré združujú národné organizácie nepočujúcich osôb v každom členskom štáte.

Stručný obsah projektu:Naši funkcionári z organizačných jednotiek nepočujúcich sa aktívne zapájajú do činností významných medzinárodných organizácií a sú s ich predstaviteľmi v sociálnom kontakte cez rôzne komunikačné prostriedky. Hlavným cieľom získavania informácií je zabezpečenie informovanosti našich členov na celom Slovensku o dianí, udalostiach a trendoch v oblasti zvyšovania kvality života občanov so sluchovým postihnutím aj na medzinárodnej úrovni. Snažíme sa sprostredkovávať na SR aj informácie zo sociálnej oblasti, o pokroku v zdravotníckych postupoch, informačných technológiách a kompenzačných pomôckach. Našou snahou je takto získané vedomosti aplikovať v našej organizácií pre nepočujúcich, rodinných príslušníkov, verejnosť.

Cieľová skupina: WFD, EUD, nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom, verejnosť.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 

Tiché informácie

Realizácia projektu: Január 2021 – Október 2021

Cieľ projektu: Podpora kultúrneho dedičstva.

Stručný obsah projektu: Vytvorenie priestoru pre budovanie zázemia organizácie s dostupnými službami pre SP a odbornými diskusiami, sociálnymi inováciami, pracovného uplatnenia a udržiavania pracovných miest ťažko zdravotne postihnutých zamestnancov v chránenej dielni, podpora regiónu a nezávislého života komunity. 

Cieľová skupina projektu: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci, verejnosť, tlmočníci do slovenského posunkového jazyka.

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja. 

Aj my sme tu a potrebujeme rozumieť

Realizácia projektu: Január 2021 – September 2021

Cieľ projektu: Zvýšiť povedomie a záujem o sluchovo postihnutých v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

Stručný obsah projektu: Odstránenie komunikačnej a informačnej bariéry z rôznych oblastí života a dostupných tém aj cez verejné služby. 

Cieľová skupina projektu: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci, verejnosť, tlmočníci do slovenského posunkového jazyka.

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja. 

Dobrovoľníctvo

Realizácia: Máj 2021 – December 2021

Ciele projektu: Podpora dobrovoľníckych aktivít v komunite sluchovo postihnutých, vytváranie príležitostí na prepájanie svetov osôb s postihnutím a bez postihnutia, prehlbovanie vzťahov medzi rôznymi generáciami v rámci rodiny ako aj mimo nej. 

Stručný obsah projektu: Príprava dobrovoľníkov v rôznych pravidelných alebo jednorazových aktivít, napríklad Medzinárodný týždeň Nepočujúcich, guláš párty, vianočné posedenie, sväté omše a pod. 

Cieľová skupina: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci, verejnosť, tlmočníci do slovenského posunkového jazyka.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 

Digitálna priepasť sa dá zmierniť „posunkovou“.

Realizácia:  Júl 2021 – November 2021

Ciele projektu:  Posilnenie efektívnosti rozvíjania schopností využívať digitálne technológie aj na komunikáciu medzi štátom, samosprávami, elektronickou komunikáciou, spoluprácou organizácii a pod. Podpora vzdelávania špecifickej skupiny v oblasti digitalizácie. Zvyšovanie informovanosti a digitálnej gramotnosti.

Stručný obsah projektu: Pochopenie a využívanie digitálnej technológie pre špecifickú cieľovú skupinu.

Cieľová skupina: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný finančnou podporou z Nadácie Orange.

Kultúra potichu, kultúra v tichu

Realizácia projektu: September 2021 – November 2021

Cieľ projektu: Aktívna prezentácia kultúry nepočujúcich a sprístupňovanie kultúrnych podujatí pre osoby so sluchovo postihnutím, propagácia slovenského posunkového jazyka, ktorý je šíriteľom hodnôt, tradície, obyčajov, viera a iných, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu.

Stručný obsah projektu: V rámci Medzinárodného týždňa nepočujúcich, ktorý sa realizuje v septembri sa uskutočna rôzne podujatia na propagáciu kultúry nepočujúcich.

Cieľová skupina projektu: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci, verejnosť, tlmočníci do slovenského posunkového jazyka.

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Neformálne s radosťou

Realizácia projektu: September 2021 – December 2020

Cieľ projektu: Podpora a rozvoj slovenského posunkového jazyka, ktorý je od roku 2018 zapísaný do nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Stručný obsah projektu: Príprava a realizácia vzdelávacích kurzov slovenského posunkového jazyka. 

Cieľová skupina projektu: Verejnosť, rodinní príslušníci a záujemcovia o kurz. 

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Iná podpora

Chránená dielna

Realizácia podpory: Január 2021 – December 2021

Cieľ podpory:  Poskytovanie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne.

Stručný obsah podpory: Asociácia Nepočujúcich Slovenska má priznaný štatút chránená dielňa a podpora je zameraná na úhradu nákladov chránenej dielne. 

Cieľová skupina podpory: Zamestnankyne ANEPS.

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina. 

Základné sociálne poradenstvo

Realizácia podpory: Január 2021 – December 2021

Cieľ podpory:  Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. 

Stručný obsah podpory: Asociácia Nepočujúcich Slovenska je zaregistrovaným subjektom poskytovania základného sociálneho poradenstva a poskytuje občanom bývajúci na území v meste Žilina poradenstvo. 

Cieľová skupina podpory: Zamestnankyne, ZŤP občania, seniori, invalidní dôchodcovia, rodinní príslušníci a iní ľudia v núdzi. 

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Mesta Žilina.