aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

„Nové trendy v inkluzívnom vzdelávaní o využívaní indukčných slučiek (IL) minimalizovať komunikačnú bariéru medzi osobami so sluchovým postihnutím (HIP) a neporušená spoločnosť“

PARTNERI

Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s. r. o., Ostrava, Česká republika

https://www.cviv.cz/

 

Unie neslyšících Brno z. s ., Brno, Česká republika

https://www.unb.cz/

Racio družba za razvoj sloveskega kapitala, d. o. o., Celje, Slovinsko

http://www.racio.si/

ANEPS Slovensko, Žilina, Slovenská republika 

Erasmus IL Optimalizácia indukčných slučiek pre všetkých - Časť 1 Trocha teórie a modelové situácie

Erasmus IL Optimalizácia indukčných slučiek pre všetkých - Časť 1 Trocha teórie a modelové situácie

Meeting - Indukčné slučky

ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska realizovala v Žiline míting v dňoch 09.05- 10.05.2023
Spolu s partnermi zo Českej Republiky a Slovinska sme mali 2. spoločné stretnutie k projektu Erasmus “Nové trendy inkluzívneho vzdelávania o využití indukčných slučiek k minimalizovaní komunikačných bariér medzi osobami so sluchovým postihnutím.“
Prezentovali sme:
– vlastné skúseností pri spracovaní Metodiky,
– čerpali a navrhovali podklady k vytvoreniu interaktívnej mapy,
– hodnotili stav financovania,
– diskutovali o grafickom návrhu webovej aplikácie.
Ďakujeme všetkým zúčastnením za podporu, návrhy, spoluprácu a osvetu v prospech občanov so sluchovým postihnutím v rámci EU.
Projekt bude trvať do roku 2025.

Fotogaléria

Prvé medzinárodné stretnutie partnerov projektu ERASMUS+ KA2

Stretnutie sa uskutočnilo  v UNB Brno z. s.  kancelária, Palackého třída 114, Brno – Královo Pole, Česká republika – vchod z ul. Kollárovej kaviareň „U Žambocha“ dňa 29. septembra 2022 .

V rámci projektu sme sa oboznámili s plánom na konkrétne výstupy projektu, celá prezentácia prebiehala v anglickom jazyku. Na začiatku sa každý partner predstavil a povedal čomu sa ako organizácia venujú.  

Každý prezentoval svoju prácu v oblasti výchovy a vzdelávania sluchovo znevýhodnených s využitím asistenčných technológií pre sluchovo postihnutých. Nasledovala hlavná prezentácia cieľov projektu, prednášali páni  Poláček a Löffelmann. 

Mali sme možnosť vidieť podrobnú prezentáciu foriem a obsahu WP1 – Projektový manažment: spôsoby komunikácie medzi partnermi, sledovanie priebehu projektových aktivít, kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, šírenie výstupov projektu – hlavné princípy vrátane povinnej publicity, priebežných a záverečných správ. Finančný projektový manažment (rozpočtové výdavky, finančná časť priebežných a záverečných správ).

Záverom stretnutia prebehla aktívna Diskusia partnerov ako to funguje u nich v štáte, aké majú možnosti podpory, legislatívne a naplánovalo sa tretie stretnutie partnerov v roku 2023, ktoré sa uskutoční na Slovensku v ANEPSE v Žiline v priebehu roka.  

Fotogaléria

Dňa 17.1. 2022 sa v ANEPS uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami organizácie pomuckyproneslysici.cz a Unie neslyšících Brno. Organizácia je sociálnym podnikom a prevádzkuje kaviareň na území mesta Brno, kde zamestnáva  zamestnancov.

Pozornosť venujú hlavne indukčným slučkám, ktoré umožňujú dostupnosť informácií hlavne v skupine nedoslýchavých občanov.

V projekte, ktorý predstavili a ktorý sa má realizovať v rámci aktivity KA 2 v programe Erasmus +, majú záujem predstaviť a spropagovať používanie indukčných slučiek tak, aby boli čo najviac využívané napr. v obchodoch pri pokladni, na staniciach, letiskách a pod.

Do projektu majú byť zapojení partneri z ČR, SR a Slovinska.

Hlavným cieľom projektu je podporovať informovanosť všetkých dôležitých stakeholderov a kontrola dodržiavanie zákonov a vyhlášok týkajúcich sa sprístupňovania informácií pre sluchovo postihnutých, vzdelávanie a informovanie o inštalácii a použití indukčných slučiek vo verejných priestoroch.

Cieľovými skupinami sú nedoslýchaví a osoby s Kochleárnym implantátom, tí, ktorí realizujú a plánujú stavby ako aj foniatri a audiológovia, ktorí nemajú dostatok informácií o indukčných slučkách, ich inštalácii a použití.

Výstupom projektu majú by inštruktážne videá a školenia pre jednotlivé cieľové skupiny i počas trvania projektu.

Stretnutia sa zúčastnili zamestnanci KC ANEPS Žilina a ANEPS Žilina.