aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Pracovné stretnutie so zástupcami organizácie pomuckyproneslysici.cz a Unie neslyšících Brno

Dňa 17.1. 2022 sa v ANEPS uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami organizácie pomuckyproneslysici.cz a Unie neslyšících Brno. Organizácia je sociálnym podnikom a prevádzkuje kaviareň na území mesta Brno, kde zamestnáva  zamestnancov.

Pozornosť venujú hlavne indukčným slučkám, ktoré umožňujú dostupnosť informácií hlavne v skupine nedoslýchavých občanov.

V projekte, ktorý predstavili a ktorý sa má realizovať v rámci aktivity KA 2 v programe Erasmus +, majú záujem predstaviť a spropagovať používanie indukčných slučiek tak, aby boli čo najviac využívané napr. v obchodoch pri pokladni, na staniciach, letiskách a pod.

Do projektu majú byť zapojení partneri z ČR, SR a Slovinska.

Hlavným cieľom projektu je podporovať informovanosť všetkých dôležitých stakeholderov a kontrola dodržiavanie zákonov a vyhlášok týkajúcich sa sprístupňovania informácií pre sluchovo postihnutých, vzdelávanie a informovanie o inštalácii a použití indukčných slučiek vo verejných priestoroch.

Cieľovými skupinami sú nedoslýchaví a osoby s Kochleárnym implantátom, tí, ktorí realizujú a plánujú stavby ako aj foniatri a audiológovia, ktorí nemajú dostatok informácií o indukčných slučkách, ich inštalácii a použití.

Výstupom projektu majú by inštruktážne videá a školenia pre jednotlivé cieľové skupiny i počas trvania projektu.

Stretnutia sa zúčastnili zamestnanci KC ANEPS Žilina a ANEPS Žilina.