aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Podpora samostatného bývania

Podpora samostatného bývania podľa § 57 zákona č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách je sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného správania.

V rámci podpory samostatného bývania sa:
a) poskytuje
– sociálne poradenstvo,
– pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b) vykonáva
– preventívna aktivita,
– sociálna rehabilitácia.

 Cieľom tejto služby je podporiť schopnosť žiť samostatne bežný život a umožniť človeku nezávislý spôsob bývania (ukončiť vzdelanie, nájsť si prácu, vylepšiť sociálne kontakty, podpora vzťahov s rodinou, sebareflexia, naučiť sa rozhodovať v každodenných situáciách, atď) a podporiť život v prirodzenom prostredí a aktivovať prirodzené zdroje v komunite (sieťovanie).
– žiť bežné vzťahy s rodinou, okolím, priateľmi a partnermi,
– starať sa o domácnosť, zdravie a bezpečnosť,
– plánovať si život, vedieť sa rozhodovať a požiadať o podporu, keď je to potrebné,
– zúčastňovať sa na aktivitách vo svojom okolí (komunite) a využívať verejné služby.

Táto sociálna služba je pre klientov bezplatná.

V našej organizácií okrem podpory samostatného bývania poskytujeme viaceré sociálne služby, a to základné sociálne poradenstvo a sprostredkovanie tlmočníckej služby a cez registrovaných poskytovateľov a na základe skutočných potrieb sa snažíme poskytovať všetky služby tak, aby boli účelné s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby.