aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Načúvacie aparáty a kompenzačné pomôcky pre sluchovo postihnuté osoby

Načúvacie aparáty

Každá osoba so stratou sluchu má nárok na načúvacie aparáty zo zdravotnej poisťovne a z ÚPSVaR.

 Podmienky nároku načúvacieho aparátu zo zdravotnej poisťovne sú tieto:

Okrem načúvacích aparátov majú nárok aj na individuálne ušné koncovky.

Nárok na načúvacie aparáty a individuálne ušné koncovky po vykonávaní audiometrického vyšetrenia vám prepíše ORL lekár. Prípadne aj servisný technik, ak máte aktuálny audiogram. 

Kompenzačné pomôcky

Nárok na kompenzačné pomôcky, vrátane načúvacích aparátov má každá osoba so stratou sluchu, ktorá splna minimálne 50 % mieru funkčnej poruchy podľa zákona č. 447/2008 Zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – príloha č. 3. VII Poškodenie ORL orgánov a ďalšie ORL postihnutia. 

Postup vybavovania nároku na kompenzačné pomôcky, vrátane načúvacích aparátov je nasledovný:

1. Vyplnenie žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu – žiadateľ vyplní. 

2. Vyplnenie lekárskeho nálezu k posúdenie kompenzácie – všeobecný lekár vyplní. 

3. Vyhlásenie o majetku na účely poskytovania kompenzácie – vyplní a podpíše žiadateľ pred notárom alebo matričným úradom. 

Súčasťou žiadosti sú  audiogram a potvrdenia o príjme za prechádzajúci rok.  Prípadné iné dokumenty na vyžiadanie z ÚPSVaR.

Po podaní žiadosti ÚPSVaR vyzve na prehodnotenie zdravotného stavu a následne príde rozhodnutie o schválení, resp. neschválení nároku na peňažný príspevok určený pre kompenzačné pomôcky. Prípadne neschválenia, je možnosť sa odvolávať. 

Podmienky nároku na načúvacie aparáty z ÚPSVaR sú: 

  • Podmienkou je, aby prvý načúvací aparát bol uhradený zo zdravotnej poisťovne.
  • ÚPSVaR prepláca prvý načúvací aparát do výšky 996,00 €.
  • Ďalšie načúvacie aparáty len do výšky 331,94 €.
  • Nárok na ďalší načúvací aparát raz za 7 rokov.
  • Pri obojstrannej nedoslýchavosti je podmienkou, aby bola oba načúvacie aparáty uhradené zo zdravotnej poisťovne.
  • Jeden načúvací aparát prepláca do výšky 996,00 € a druhý iba do výšky 331,94 €.
  • Nárok na 2 ks načúvacie aparáty raz za 7 rokov.

Maximálne výšky kompenzačných pomôcok, ktoré prepláca ÚPSVaR sú: