aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Základné sociálne poradenstvo

Hlavným cieľom Základného sociálneho poradenstva je zabezpečenie komplexných služieb prostredníctvom realizácie sociálnych služieb pre invalidných dôchodcov, starobných dôchodcov, držiteľov ZŤP a iných sociálne slabších ľudí na požadovanej úrovni v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vytvoriť priestor pre pozitívnu realizáciu procesu kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien k lepšiemu. 

Hlavnou náplňou základného sociálneho poradenstva je aktivizovanie schopností občana na prekonanie dôsledkov dopadu krízovej sociálnej udalosti. Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme pomoc pri vybavovaní kompenzácii pre ZŤP, napr. parkovacie preukazy, ZŤP preukazy a iné kompenzačné pomôcky. Ďalej v spolupráci so Sociálnou poisťovňou vybavujeme všetky podklady na prehodnotenie, resp. vybavenie invalidného dôchodku, ťažšie prípady riešime v spolupráci s Centrom Právnej Pomoci, zabezpečujeme materiálnu a finančnú pomoc prostredníctvom Nadácie Mesta Žilina, Nadácie Žilinského samosprávneho kraja a iných nadácii.

Poskytujeme:
– Poradenstvo a pomoc pri posúdení povahy problémy fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
– Poradenstvo  a pomoc  pri  zisťovaní  príčin  vzniku,  charakteru  a rozsahu  problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.
– Poradenstvo a pomoc pri minimalizovaní sociálnych problémov. 
– Poradenstvo a vedenie prijímateľa sociálnej služby pri hľadaní podpory vo svojom okolí.
– Poradenstvo pri voľbe možnosti sociálneho zabezpečenia prijímateľa sociálnej služby.
– Poradenstvo a pomoc pri výbere vhodného zamestnania trhu práce.
– Poradenstvo a pomoc pri predchádzaní a zabraňovaní príčin vzniku, prehlbovania alebo opakovania psychických, fyzických, ale aj sociálnych porúch prijímateľa sociálnej služby.
– Spracovanie administratívy a spisu prijímateľov sociálnej služby.

Základné sociálne poradenstvo je pre klientov bezplatná služba. Bezplatne môže byť poskytovaná vďaka finančnej podpore z mesta Žilina a v Asociácii Nepočujúcich Slovenska ju zabezpečujú školení zamestnanci – sociálni pracovníci.

Osoby, ktoré poskytujú Základné sociálne poradenstvo:

Malvína Kompáneková

Ing. Malvína Kompáneková
Sociálna pracovníčka
anepskompanekova@gmail.com

Vzdelanie:

2020 – trvá
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Odbor: Sociálna práca

2001-2006
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Odbor: Technológia potravín živočíšneho pôvodu

1996-2000
Stredná poľnohospodárska škola v Žiline
Odbor: Agropodnikanie

Ďalšie  vzdelávanie:

2007 – Laboratórna analýza potravín a vôd
2009 – Výživa ľudí
2010 – Výživa ľudí 2
2012 – HACCP systém
2015 – ISO 9001 a 14001
2017 – Klasifikátor jatočných tiel
2019 – Inštruktor sociálnej rehabilitácia
2022 – Lektor  
 

Pracovné skúsenosti:

2020 – trvá
Asociácia Nepočujúcich Slovenska
Sociálna pracovníčka

2017 – 2019
Bitúnok Čadca s.r.o.
Hygienička       

2015 – 2017
DRUCKER s.r.o.
Administratívna zamestnankyňa   

2012 – 2013
AGROSPOL KYSUCE s.r.o.
Potravinárska technologička

2010 – 2012
SZČO
Nutričná analytička a výživová poradkyňa  

2006 – 2008
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
Laborantka

 

Počítačové  znalosti    

Internet – mierne pokročilý
Microsoft Office – mierne pokročilý
Omega – mierne pokročilý
Milsoft – mierne pokročilý
Strojopis – pokročilý          

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk – mierne pokročilý
Nemecký jazyk – mierne pokročilý

Záľuby:

literatúra, turistika, štúdium