aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Základné sociálne poradenstvo

  • Hlavným cieľom Základného sociálneho poradenstva je zabezpečenie komplexných služieb prostredníctvom realizácie sociálnych služieb pre invalidných dôchodcov, starobných dôchodcov, držiteľov ZŤP a iných sociálne slabších ľudí na požadovanej úrovni v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vytvoriť priestor pre pozitívnu realizáciu procesu kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien k lepšiemu. 

Hlavnou náplňou základného sociálneho poradenstva je aktivizovanie schopností občana na prekonanie dôsledkov dopadu krízovej sociálnej udalosti. Prijímateľom sociálnej služby poskytujeme pomoc pri vybavovaní kompenzácii pre ZŤP, napr. parkovacie preukazy, ZŤP preukazy a iné kompenzačné pomôcky. Ďalej v spolupráci so Sociálnou poisťovňou vybavujeme všetky podklady na prehodnotenie, resp. vybavenie invalidného dôchodku, ťažšie prípady riešime v spolupráci s Centrom Právnej Pomoci, zabezpečujeme materiálnu a finančnú pomoc prostredníctvom Nadácie Mesta Žilina, Nadácie Žilinského samosprávneho kraja a iných nadácii.

Poskytujeme:

  • Poradenstvo a pomoc pri posúdení povahy problémy fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
  • Poradenstvo  a pomoc  pri  zisťovaní  príčin  vzniku,  charakteru  a rozsahu  problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci. 
  • Poradenstvo a pomoc pri minimalizovaní sociálnych problémov. 
  • Poradenstvo a vedenie prijímateľa sociálnej služby pri hľadaní podpory vo svojom okolí.
  • Poradenstvo pri voľbe možnosti sociálneho zabezpečenia prijímateľa sociálnej služby.
  • Poradenstvo a pomoc pri výbere vhodného zamestnania trhu práce.
  • Poradenstvo a pomoc pri predchádzaní a zabraňovaní príčin vzniku, prehlbovania alebo opakovania psychických, fyzických, ale aj sociálnych porúch prijímateľa sociálnej služby.
  • Spracovanie administratívy a spisu prijímateľov sociálnej služby.

Základné sociálne poradenstvo je pre klientov bezplatná služba. Bezplatne môže byť poskytovaná vďaka finančnej podpore z mesta Žilina a v Asociácii Nepočujúcich Slovenska ju zabezpečujú školení zamestnanci – sociálni pracovníci.

Osoby, ktoré poskytujú Základné sociálne poradenstvo:

Bc. Alena Jarinová Poštulková
Sociálna pracovníčka

Vzdelanie:

Prebieha Mgr. štúdium na VŠZaSP, odbor Sociálna práca, 3 roč

Prebieha Doplnkové pedagogické štúdium, Inštitút DPŠ sv. Matky Terezy, 2 roč

2021
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce, odbor Sociálna práca, Bc. stupeň

2008
SOU – textilné a odevné

Pracovné skúsenosti:

2023
Slovenská živnostenská komora, administratívna pracovníčka

2015 – 2019
CSS Straník, ergoterapeutka       

2012 – 2015
ZpS, DSS a Šz Harmónia, pracovná terapeutka   

2011
Kooperativa a.s., asistentka riaditeľa PS

2010
Lion Teleperformance, referentka call centra  

2009
Panacea, pracovníčka vo výrobe

2002 – 2008
Modex a.s., pracovníčka vo výrobe dámskej konfekcie

 

Kurzy, schopnosti a znalosti   

Počítačový kurz MS Office, úroveň bežný užívateľ
Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Základy sociálnej práce pre pracovných terapeutov
Vodičský preukaz skup. B

 

Záľuby:

Kultúra, literatúra, vzdelávanie, ručné a tvorivé práce, príroda, spoločenské dianie