aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Projekty 2022

ERASMUS+ COOPERATION PARTNERSHIP PROJECT  

Project title:

„New trends in inclusive education on the use of induction loops (IL) to minimaze the communication barrier between the hearing impaired persons (HIP) and an intact society“

Acronym:

IL OPTIMAL for ALL

Project number:

2022-1-CZ 01 – KA220 – ADU 000085158

Short summary:

The aim of the project is to contribute to minimizing an HIP barrier using a hearing aid and cochlear implant against an intact company by higher use of induction loops (IL). Objectives of the project achieves how to increase awareness of IL between 450 HIP in 3 project countries and between 150 designing, implementation, Installation and servicing IL in 3 partner countries (Czech Republic, Slovak Republic, Slovenia) through educational activities and creating an interactive map of implemented applications in the project countries.

Project coordinator:

Unie neslyšících Brno, z.s. Czech Republic

Project partners:

Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava, Czech Republic

Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Žilina, Slovakia

Racio, družba za razvoj sloveskega kapitala, d.o.o., Celje, Slovenia

Project duration:

1.9.2022 – 28.2.2025

Kultúrna krása v posunkoch

Realizácia projektu: Október 2022 – December 2022

Cieľ projektu:Hlavným cieľom projektu je sprístupňovanie historických a kultúrnych pamiatok mesta Žilina nepočujúcim občanom a návštevníkom, virtuálnych výkladov v slovenskom posunkovom jazyku doplnených o titulky.

Cieľová skupina projektu: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci, verejnosť, tlmočníci do slovenského posunkového jazyka.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Kultúra potichu, kultúra v tichu 2022

Realizácia projektu: September 2022 – November 2022

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je sprístupňovanie historických a kultúrnych pamiatok mesta Žilina nepočujúcim občanom a návštevníkom, virtuálnych výkladov v slovenskom posunkovom jazyku doplnených o titulky.

Cieľová skupina projektu: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci, verejnosť, tlmočníci do slovenského posunkového jazyka.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Medzinárodné členské v organizáciách WFD a EUD

Realizácia projektu: Január 2022 – December 2022

Cieľ projektu: Prostredníctvom členstva s hlasovacím právom zabezpečiť spoluprácu ANEPS na medzinárodnej úrovni v sociálnej oblasti cez  organizácie v rámci EU, ktoré združujú národné organizácie nepočujúcich osôb v každom členskom štáte.

Stručný obsah projektu: Naši funkcionári z organizačných jednotiek nepočujúcich sa aktívne zapájajú do činností významných medzinárodných organizácií a sú s ich predstaviteľmi v sociálnom kontakte cez rôzne komunikačné prostriedky. Hlavným cieľom získavania informácií je zabezpečenie informovanosti našich členov na celom Slovensku o dianí, udalostiach a trendoch v oblasti zvyšovania kvality života občanov so sluchovým postihnutím aj na medzinárodnej úrovni. Snažíme sa sprostredkovávať na SR aj informácie zo sociálnej oblasti, o pokroku v zdravotníckych postupoch, informačných technológiách a kompenzačných pomôckach. Našou snahou je takto získané vedomosti aplikovať v našej organizácií pre nepočujúcich, rodinných príslušníkov, verejnosť.

Cieľová skupina projektu: WFD, EUD, nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom, verejnosť.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

Rekondičná aktivita

Realizácia: Január 2022 – December 2022

Ciele projektu: Hlavným cieľom je podporovať samostatnosť a nezávislosť osôb s postihnutím, hlavne osôb so stratou sluchu.

Stručný obsah projektu: Mnoho starších ľudí a ľudí s ŤZP má problém s financiami, často sa stávajú obeťami finančných podvodníkov. Cieľom aktivity je zlepšenie a zvýšenie finančnej gramotnosti, vysvetlenie finančných pojmov, zmierňovanie bariér pri práci s internetbankingom, prekonávanie strachu pri práci s internetom a iných tém súvisiacich s financiami. Lektorom tejto aktivity bude finančný poradca.

Cieľová skupina: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci, verejnosť, tlmočníci do slovenského posunkového jazyka.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

Dobrovoľníctvo

Realizácia: Január 2022 – December 2022

Ciele projektu: Podpora dobrovoľníckych aktivít v komunite sluchovo postihnutých, vytváranie príležitostí na prepájanie svetov osôb s postihnutím a bez postihnutia, prehlbovanie vzťahov medzi rôznymi generáciami v rámci rodiny ako aj mimo nej. 

Stručný obsah projektu: Príprava dobrovoľníkov v rôznych pravidelných alebo jednorazových aktivít, napríklad Medzinárodný týždeň Nepočujúcich, guláš párty, vianočné posedenie, sväté omše a pod. 

Cieľová skupina: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci, verejnosť, tlmočníci do slovenského posunkového jazyka.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 

„Posunkové jazyky nás spájajú“

Realizácia: Júl 2022 – September 2022

Ciele projektu: V rámci Medzinárodného týždňa nepočujúcich, ktorý sa koná v dňoch 19.09.2022 – 25.09.2022 sa oslavuje 23.09.2022 sa oslavuje Medzinárodný deň posunkových jazykov a v roku 2022 je téma: „Posunkové jazyky nás spájajú“. Hlavným cieľom projektu je pozdvihnutie a zviditeľnenie kultúry Nepočujúcich, ako aj búranie pomyslených komunikačných bariér prostredníctvom celodenných aktivít, do ktorých budú zapojení Nepočujúci ako aj široká počujúca verejnosť.

Stručný obsah projektu: Projekt má priblížiť počujúcej verejnosti krásny slovenský posunkový jazykov formou workschopov odzerania a posunkového jazyka, prezentácii umenia nepočujúcich umelcov a remeselníkov a vytvorením slovenského rekordu v počte posunkujúcich ľudí. Všetky aktivity sa budú konať v Žiline na verejnom dostupnom priestranstve. Najdôležitejšou aktivitou bude vytvorenie slovenského rekordu v počte posunkujúcich ľudí rôznych vekových kategórii za určité časové obdobie. Posunkovať sa bude veta: „Posunkové jazyky nás spájajú“. Do tohto rekordu chceme zapojiť aj významné osobnosti Žilinského samosprávneho kraja, športovcov, organizácie venujúce sa zdravotne postihnutím a iné inštitúcie.

Cieľová skupina:  Osoby so sluchovo postihnutím – nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom – všetci občania so SP a ich rodinní príslušníci. Rodičia detí so SP, verejnosť, štátne a verejné inštitúcie, podnikateľské subjekty, študenti, MVO, detí a mládež.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja. 

„Medzinárodný týždeň nepočujúcich ľudí“.

Realizácia: Júl 2022 – Október 2022

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je podpora a prezentácia kultúry a života Nepočujúcich. Chceme ďalej rozvíjať myšlienku prepájania sveta počujúcich a Nepočujúcich cez vzájomnú komunikáciu, spoločné stretnutia a rôzne činnosti, inklúziu a budovanie komunít s inými zdravotne znevýhodnenými, oboznámenie verejnosti o potrebách Nepočujúcich, nácvikom a zdokonaľovaním komunikácie, propagáciou Medzinárodného týždňa nepočujúcich ľudí, oboznamovanie verejnosti o potrebách a výnimočnosti nepočujúcej komunity.

Stručný obsah projektu: Medzinárodný týždeň nepočujúcich ľudí na celom svete oslavuje 19.09.2022 – 25.09.2022. Každoročne sa v rámci tohto septembrového týždňa uskutočňujú rôznorodé aktivity v komunitách nepočujúcich na celom svete. Svet ticha je napriek veľkým obmedzeniam plný dobrých ľudí, spolupatričnosti, vzájomnej lásky a porozumenia.

Cieľová skupina:  Osoby so sluchovo postihnutím – nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom – všetci občania so SP a ich rodinní príslušníci. Rodičia detí so SP, verejnosť, štátne a verejné inštitúcie, podnikateľské subjekty, študenti, MVO, detí a mládež.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja. 

„Seniroska trampovačka“

Realizácia: Jún 2022 – September 2022

Ciele projektu: Obnovenie sociálnych väzieb, zlepšenie psychickej pohody seniorov a vzbudenie v nich pocit výnimočnosti a spolupatričnosti. 

Cieľová skupina: Osoby so sluchovo postihnutím – nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom – všetci občania so SP a ich rodinní príslušníci. Rodičia detí so SP, verejnosť, štátne a verejné inštitúcie, podnikateľské subjekty, študenti, MVO, detí a mládež.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Nadácie Henkel Slovensko.

„Enviromentálne vzdelávanie nepočujúcich“.

Realizácia: August 2022 – November 2022

Ciele projektu: Podpora vzdelávania nepočujúcich v oblasti ekológie a recyklácie.

Stručný obsah projektu: Realizácia edukačných videí zameraných na ekológiu a dôležitosti recyklácie s titulkami a posunkami. Realizácia workshopov  zameraných na kompostovanie, tvorba kartonových obalov. 

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Cieľová skupina: Osoby so sluchovo postihnutím – nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom – všetci občania so SP a ich rodinní príslušníci. Rodičia detí so SP, verejnosť, štátne a verejné inštitúcie, podnikateľské subjekty, študenti, MVO, detí a mládež.

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Nadácie Milana Dubca.

„Okienko ONLINE prepisu“ – právo na prístupnosť pre sluchovo postihnutých

Realizácia: Apríl 2022 – December 2022

Ciele projektu: Sprístupňovanie a poskytovanie informácii pre osoby so sluchovo postihnutím v dostupných formátoch – s titulkami, ONLINE prepisu a Slovenskom posunkovom jazyku. 

Stručný obsah projektu: V zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so ZP, článku č. 21 má každý človek právo na informácie.  Sluchovo postihnutí nemajú rovnaký prístup k informáciám v dostupnom formáte – posunkovom jazyku a s titulkami, tak ako široká verejnosť. Realizáciou projektu chceme odstrániť bariéry a umožniť sluchovo postihnutým dostávať viac informácii nielen o aktuálnej politickej situácii, ale aj z iných oblastí života. Zároveň chceme umožniť zlepšovanie zručností aj v ONLINE svete prostredníctvom vzdelávacích aktivít, ktorými chceme podporiť spoluprácu medzi jednotlivými organizačnými jednotkami ANEPS na SR.

Cieľová skupina:  Osoby so sluchovo postihnutím – nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom – všetci občania so SP a ich rodinní príslušníci. Rodičia detí so SP, verejnosť, štátne a verejné inštitúcie, podnikateľské subjekty, študenti, MVO, detí a mládež.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. 

3. marec Medzinárodný deň sluchu

Realizácia: Marec 2022 – August 2022

Ciele projektu: Pri príležitosti Medzinárodného dňa sluchu, ktorý pripadá na dátum 3. marca by sme chceli poukázať na dôležitosť ochrany sluchu pred vplyvmi hlučného prostredia a zvyšovať povedomie o tom, akými prekážkami sa musia ľudia už postihnutím sluchu trpia, stretávať v každodennom živote.  

Stručný obsah projektu: Projekt pozostáva z dvoch častí. V prvej časti v rámci Medzinárodného dňa sluchu sa budú uskutočňovať aktivity, ako sú meranie hluku, odzeranie, posluchové hry a iné aktivity, ktoré sa realizujú vo vonkajšom priestore. A druhá časť pozostáva z tvorby audiodiely, ktoré budú obsahovať zvukové cvičenia a ukážky zdeformovaného vnímania zvuku pri sluchovom postihnutí a distribúcie materiálov do všetkých škôl. 

Cieľová skupina:  Osoby so sluchovo postihnutím – nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom – všetci občania so SP a ich rodinní príslušníci. Rodičia detí so SP, verejnosť, štátne a verejné inštitúcie, podnikateľské subjekty, študenti, MVO, detí a mládež.

Kontaktná osoba: Lenka Čurhová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Nadácie SPP.

Medzinárodný deň nepočujúcich

Realizácia: 22.09.2022 – 25.09.2022

Ciele projektu: Podporiť kultúrnu identitu komunitu Nepočujúcich a udržať ďalší rozvoj v budúcnosti. Sprístupniť všetkým osobám so sluchovo postihnutím maximálne informácie o dostupnosti medzinárodnej akcie, zmeny v legislatíve a možnosti rekreácie na území Žilinského kraja. Zapojiť čo najviac dobrovoľníkov do realizácie projektu, zviditeľniť kultúru Nepočujúcich, prezentovať osobnosti a tvorivosť Nepočujúcich umelcov. 

Stručný obsah projektu: Medzinárodný deň Nepočujúcich je celoslovenská významná akcia, história usporiadania Medzinárodného dňa Nepočujúcich je od roku 1958 a patrí medzi najnavštevovanejšie podujatia v komunite Nepočujúcimi, v rámci tohto dňa sa realizujú rôzne semináre, diskusie, prezentácia a spoločenský večer. 

Cieľová skupina:  Osoby so sluchovo postihnutím – nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom – všetci občania so SP a ich rodinní príslušníci. Rodičia detí so SP, verejnosť, štátne a verejné inštitúcie, podnikateľské subjekty, študenti, MVO, detí a mládež.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Nadácie Pontis. 

Iná podora

Chránená dielna

Realizácia podpory: Január 2022 – December 2022

Cieľ podpory:  Poskytovanie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne.

Stručný obsah podpory: Asociácia Nepočujúcich Slovenska má priznaný štatút chránená dielňa a podpora je zameraná na úhradu nákladov chránenej dielne. 

Cieľová skupina podpory: Zamestnankyne ANEPS.

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina. 

Základné sociálne poradenstvo

Realizácia podpory: Január 2022 – December 2022

Cieľ podpory:  Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. 

Stručný obsah podpory: Asociácia Nepočujúcich Slovenska je zaregistrovaným subjektom poskytovania základného sociálneho poradenstva a poskytuje občanom bývajúci na území v meste Žilina poradenstvo. 

Cieľová skupina podpory: Zamestnankyne, ZŤP občania, seniori, invalidní dôchodcovia, rodinní príslušníci a iní ľudia v núdzi. 

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Mesta Žilina.