aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Projekty

„Okienko ONLINE prepisu“ – právo na prístupnosť pre sluchovo postihnutých

Realizácia: Apríl 2022 – December 2022

Ciele projektu: Sprístupňovanie a poskytovanie informácii pre osoby so sluchovo postihnutím v dostupných formátoch – s titulkami, ONLINE prepisu a Slovenskom posunkovom jazyku. 

Stručný obsah projektu: V zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so ZP, článku č. 21 má každý človek právo na informácie.  Sluchovo postihnutí nemajú rovnaký prístup k informáciám v dostupnom formáte – posunkovom jazyku a s titulkami, tak ako široká verejnosť. Realizáciou projektu chceme odstrániť bariéry a umožniť sluchovo postihnutým dostávať viac informácii nielen o aktuálnej politickej situácii, ale aj z iných oblastí života. Zároveň chceme umožniť zlepšovanie zručností aj v ONLINE svete prostredníctvom vzdelávacích aktivít, ktorými chceme podporiť spoluprácu medzi jednotlivými organizačnými jednotkami ANEPS na SR.

Cieľová skupina:  Osoby so sluchovo postihnutím – nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom – všetci občania so SP a ich rodinní príslušníci. Rodičia detí so SP, verejnosť, štátne a verejné inštitúcie, podnikateľské subjekty, študenti, MVO, detí a mládež.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. 

3. marec Medzinárodný deň sluchu

Realizácia: Marec 2022 – August 2022

Ciele projektu: Pri príležitosti Medzinárodného dňa sluchu, ktorý pripadá na dátum 3. marca by sme chceli poukázať na dôležitosť ochrany sluchu pred vplyvmi hlučného prostredia a zvyšovať povedomie o tom, akými prekážkami sa musia ľudia už postihnutím sluchu trpia, stretávať v každodennom živote.  

Stručný obsah projektu: Projekt pozostáva z dvoch častí. V prvej časti v rámci Medzinárodného dňa sluchu sa budú uskutočňovať aktivity, ako sú meranie hluku, odzeranie, posluchové hry a iné aktivity, ktoré sa realizujú vo vonkajšom priestore. A druhá časť pozostáva z tvorby audiodiely, ktoré budú obsahovať zvukové cvičenia a ukážky zdeformovaného vnímania zvuku pri sluchovom postihnutí a distribúcie materiálov do všetkých škôl. 

Cieľová skupina:  Osoby so sluchovo postihnutím – nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom – všetci občania so SP a ich rodinní príslušníci. Rodičia detí so SP, verejnosť, štátne a verejné inštitúcie, podnikateľské subjekty, študenti, MVO, detí a mládež.

Kontaktná osoba: Lenka Čurhová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Nadácie SPP.

Medzinárodný deň nepočujúcich

Realizácia: 22.09.2022 – 25.09.2022

Ciele projektu: Podporiť kultúrnu identitu komunitu Nepočujúcich a udržať ďalší rozvoj v budúcnosti. Sprístupniť všetkým osobám so sluchovo postihnutím maximálne informácie o dostupnosti medzinárodnej akcie, zmeny v legislatíve a možnosti rekreácie na území Žilinského kraja. Zapojiť čo najviac dobrovoľníkov do realizácie projektu, zviditeľniť kultúru Nepočujúcich, prezentovať osobnosti a tvorivosť Nepočujúcich umelcov. 

Stručný obsah projektu: Medzinárodný deň Nepočujúcich je celoslovenská významná akcia, história usporiadania Medzinárodného dňa Nepočujúcich je od roku 1958 a patrí medzi najnavštevovanejšie podujatia v komunite Nepočujúcimi, v rámci tohto dňa sa realizujú rôzne semináre, diskusie, prezentácia a spoločenský večer. 

Cieľová skupina:  Osoby so sluchovo postihnutím – nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom – všetci občania so SP a ich rodinní príslušníci. Rodičia detí so SP, verejnosť, štátne a verejné inštitúcie, podnikateľské subjekty, študenti, MVO, detí a mládež.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Nadácie Pontis. 

Iná podora

Chránená dielna

Realizácia podpory: Január 2022 – December 2022

Cieľ podpory:  Poskytovanie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne.

Stručný obsah podpory: Asociácia Nepočujúcich Slovenska má priznaný štatút chránená dielňa a podpora je zameraná na úhradu nákladov chránenej dielne. 

Cieľová skupina podpory: Zamestnankyne ANEPS.

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina. 

Základné sociálne poradenstvo

Realizácia podpory: Január 2022 – December 2022

Cieľ podpory:  Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. 

Stručný obsah podpory: Asociácia Nepočujúcich Slovenska je zaregistrovaným subjektom poskytovania základného sociálneho poradenstva a poskytuje občanom bývajúci na území v meste Žilina poradenstvo. 

Cieľová skupina podpory: Zamestnankyne, ZŤP občania, seniori, invalidní dôchodcovia, rodinní príslušníci a iní ľudia v núdzi. 

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Mesta Žilina.