aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Mária Benková  prezidentka ANEPS v rokoch 2006 – 2010

194583836_299930951857585_3810204653251017807_n

Detstvo

Pochádzam zo štyroch súrodencov, ja som tretia v poradí. Narodila som sa počujúca. Ako 6 ročná som staršiemu bratovi vypadla z bicykla na hlavu. Nastúpila som ako prváčka ZŠ do školy medzi počujúcich. Časom rodičia a učitelia zistili, že stále menej a menej počujem. Moje postihnutie vo svojom veku ako 6 – 7 ročná som brala v pohode, veľmi som to nevnímala. Trápili sa rodičia a učitelia, že reagujem inak. Až lekár potvrdil, že nepočujem. Rodičia aj súrodenci sú počujúci. Posunkový jazyk sme vtedy nepoznali, dorozumievali sme sa hovorenou rečou.

 

Vzdelávanie

Do prvej triedy ZŠ som chodila s počujúcimi. Druhú triedu v Lučenci pre SP žiakov, kde mali dojem, že ja počujem. Tretiu triedu opäť s počujúcimi. Po rôznych peripetiách som nakoniec od 4.triedy až po 9.triedu chodila v Lučenci. ZŠ som doštudovala v pohode a s vyznamenaním. Najobľúbenejšie moje predmety v škole boli slovenský jazyk, matematika a zemepis. Posunkový jazyk som používala veľmi málo. Keďže som sa učila dobre, prihlásila som sa na strednú školu do Prahy na zubnú laborantku. Skúšky som zložila úspešne, ale žiaľ v auguste v roku 1968 vstúpila na naše územie SR sovietska armáda. Rodičia sa v tom období báli, že bude vojna, tak ma nepustili do Prahy. Bolo vtedy iné obdobie. Učňovskú školu som nakoniec absolvovala pre nepočujúcich v Bratislave. Vyučila som sa za dámsku krajčírku. V tom čase pre nepočujúcich nebola taká možnosť výberu povolania ako je teraz. Posunkový jazyk som začala používať ako 15 ročná na UŠ.

Rodina

V roku 1972 som sa vydala, s manželom máme 2 deti. Dcéra Monika je tlmočníčkou posunkového jazyka od ukončenia svojej strednej školy. Syn Róbert v súčasnosti spolupracuje na výrobe titulkov pre osoby s postihnutím sluchu. Máme dve krásne vnučky, 25 ročnú Miriam a 7 ročnú Viktóriu. Deti a vnučky sú počujúce, všetci ovládajú posunkový jazyk.

Činnosti 

Funkcionárkou pre nepočujúcich som bola od roku 1978 v Nových Zámkoch. Samozrejme som mala aj rôzne funkcie vo vyšších orgánoch a tak som sa v roku 1999 rozhodla kandidovať na prezidentku Slovenského zväzu sluchovo postihnutých /SZSP/. 

Funkciu prezidentky SZSP som prijala na Kongrese SZSP 5.6.1999. Najťažšie bolo pre mňa účasť na Svetovom kongrese nepočujúcich /SFN/ v júli 1999 v Brisbane v Austrálii. Bolo to pre mňa neznáme, ale veľmi zaujímavé a hlavne poučné. Ďalšia účasť na SFN, ako aj Európskej únii nepočujúcich /EUD/ už boli v pohode. V rámci svojej funkcie som bola členkou vo výbore pre zdravotne postihnutých /ZP/. 

Pri MPSVaR za sekciu sluchovo postihnutých 11 rokov. Bola to náročná funkcia, keďže vtedy sa začalo pracovať na nových materiáloch: Zákon o sociálnej pomocí, zákon o kompenzáciách pre ZP občanov SR, Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, Dohovor OSN pre osoby so ZP. Asi 2 roky sme sa pravidelne stretávali vo výbore v dvoj – trojtýždnových intervaloch, aby sa tieto návrhy čím skôr schválili.  V tejto funkcii sa mi podarilo viacej vecí, spomeniem tie najhlavnejšie. 

V roku 2000-2001 sa mi podarilo obhájiť  čiastočné invalidné dôchodky /ČID/, kedy padol návrh na zrušenie ČID. 

Vypracovať návrh a zaradiť do zákona vysielanie skrytých a otvorených titulkov, ako aj tlmočenie do posunkovej reči v TV v SR. Tento zákon bol prijatý v r. 2001.  

V r.  2002 sa nám podarilo presadiť, aby aj sluchovo postihnutí mali nárok na osobnú asistenciu, vzhľadom k tomu, že bolo malo tlmočníkov posunkovej reči. Podaril sa zaradiť do zákona nárok na druhý načúvací aparát pre SP. 

Asi v roku 2004 sme začali spoluprácu s riaditeľom Eurotel /Telekom/  s p. Jurajom Drobom, ktorý založil v rámci nadácie Pontis, aktivity – výhody  pre sluchovo postihnutých, ktorá trvá doteraz.

V roku 2006 Kongres SZSP schválil zánik organizácie SZSP. Nástupnícke organizácie po SZSP boli ANEPS /nepočujúci/, /ZSP/ nedoslýchaví /ARNEDS / rodičia SP detí/. 

Za ANEPS som bola v roku 2006 opäť zvolená do funkcie prezidentky ANEPS. Samozrejme som pokračovala aj vo výbore pre ZP pri MPSVaR. Podarilo sa mi presadiť do zákona, aby sluchovo postihnutí mali nárok aj na druhý načúvací aparát. Predložili sme návrh na 50 % vysielania relácii v skrytých titulkoch. Opäť sa opakovalo zdĺhavé pripomienkovanie zákonov pre osoby so ZP. Založili sme časopis INFONEP pre nepočujúcich, na ktorom pracovali nepočujúci, ako aj šéfredaktor bol nepočujúci. Tento časopis mal veľký úspech. Každý rok sme usporiadali ako aj v SZSP rôzne školenia, kurzy posunkovej reči pre predajcov T- Mobile, oslavy MDN, MISS nepočujúca SR, víťazka súťaže MISS postupuje na súťaž MISS WORLD, v roku 2005 Slovenka vyhrala MISS WORLD 1. miesto,  účasti na kongresoch  WFD, EUD. Poskytovanie tlmočníckych služieb pokračovalo aj v ANEPSe. 

Napriek tomu, že sa mi počas svojej funkcie podarilo veľa veci v prospech sluchovo postihnutých, táto funkcia má posilnila a dala mi veľa, som v roku 2010 zo zdravotných dôvodov odstúpila z funkcie prezidentky. Samozrejme sa naďalej zapájam do akcii poriadaných ANEPS. 

Posolstvo

Želám organizácii ANEPS veľa úspechov, odhodlane plniť podľa možnosti  poslanie ANEPS v prospech nepočujúcich.

Poďakovanie

V mene organizácie ANEPS sa chceme touto cestou poďakovať p. Benkovej za vynaložené úsilie v prospech nepočujúcich a prajeme jej veľa zdravia, radosti, pokoja a a úspechov v rodinnom živote.