aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Projekty

Informujúce rúško – dôležité informácie o ochrane zdravia a opatreniach pri pandémii pre osoba so sluchovo postihnutím.

Realizácia projektu: Január 2020 – December 2020

Cieľ projektu: Informovať osoby so sluchovo postihnutím o ochrane zdravia a opatreniach pri pandémii Covid-19.

Stručný obsah projektu: Odstránenie komunikačných a informačných bariér pre sluchovo postihnutých (posunkujúci a neposunkujúci) prostredníctvom zvyšovania informovanosti o ochrane zdravia a opatreniach pri pandémii a vo všetkých oblastiach života cez dostupné kanály. 

Cieľová skupina projektu: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci.

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 

Miesto prvého kontaktu práv na informácie

Realizácia projektu:  Máj 2020 – December 2020

Cieľ projektu: Umožniť osobám so sluchovo postihnutím plne využiť ich práva v zmysle Dohovoru OSN, čl. 9 – Prístupnosť a čl. 21 Sloboda prejavu a prístup k informáciám.

Stručný obsah projektu: Každý má nárok na informácie, pre osoby so sluchovo postihnutím, ktorí sa stretávajú s komunikačnou a informačnou bariérou sa informácie poskytujú v pre nich zrozumiteľnom formáte, teda videá v slovenskom posunkovom jazyku a s titulkami. Takouto formou sa poskytli tlačové správy z mesta Žilina a zo Žilinského samosprávneho kraja. Vypracovala sa Analýza potrieb a charakteristík pre osoby so sluchovo postihnutím, kde sa poukazovali na časté problémy  s prístupnosťou a s poskytovaním informácii.

Cieľová skupina projektu: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci.

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 

Vzdelávacie aktivity zamerané na podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu a prípravu občanov na obranu Slovenskej republiky

Realizácia projektu: Júl 2020 – December 2020

Cieľ projektu: Hlavným cieľom je umožniť nepočujúcim ľuďom spoznávať svoju históriu, národ a krajinu v posunkovom jazyku.

Stručný obsah projektu: V súlade s Dohovorom OSN pre osoby so zdravotným postihnutím bolo umožniť členom organizačných jednotiek ANEPS spoznávanie histórie Slovenska, osobností a návšteva múzeí.

Cieľová skupina projektu: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci, tlmočníci do slovenského posunkového jazyka.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

 

Kultúra potichu, kultúra v tichu

Realizácia projektu: September 2020 – November 2020

Cieľ projektu: Aktívna prezentácia kultúry nepočujúcich a sprístupňovanie kultúrnych podujatí pre osoby so sluchovo postihnutím, propagácia slovenského posunkového jazyka, ktorý je šíriteľom hodnôt, tradície, obyčajov, viera a iných, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu.

Stručný obsah projektu: V rámci Medzinárodného týždňa nepočujúcich, ktorý sa realizuje v septembri sa uskutočnili rôzne podujatia na propagáciu kultúry nepočujúcich a hlavne posunkového jazyka, ktorý bol 23.9.2020 konsolidovaný.

Cieľová skupina projektu: Nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom a ich rodinní príslušníci, verejnosť, tlmočníci do slovenského posunkového jazyka.

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Medzinárodné členské v organizáciách WFD a EUD

Realizácia projektu: Január 2020 – December 2020

Cieľ projektu: Prostredníctvom členstva s hlasovacím právom zabezpečiť spoluprácu ANEPS na medzinárodnej úrovni v sociálnej oblasti cez  organizácie v rámci EU, ktoré združujú národné organizácie nepočujúcich osôb v každom členskom štáte.

Stručný obsah projektu: Naši funkcionári z organizačných jednotiek nepočujúcich sa aktívne zapájajú do činností významných medzinárodných organizácií a sú s ich predstaviteľmi v sociálnom kontakte cez rôzne komunikačné prostriedky. Hlavným cieľom získavania informácií je zabezpečenie informovanosti našich členov na celom Slovensku o dianí, udalostiach a trendoch v oblasti zvyšovania kvality života občanov so sluchovým postihnutím aj na medzinárodnej úrovni. Snažíme sa sprostredkovávať na SR aj informácie zo sociálnej oblasti, o pokroku v zdravotníckych postupoch, informačných technológiách a kompenzačných pomôckach. Našou snahou je takto získané vedomosti aplikovať v našej organizácií pre nepočujúcich, rodinných príslušníkov, verejnosť.

Cieľová skupina projektu: WFD, EUD, nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom, verejnosť.

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

Aj my chceme rozumieť

Realizácia projektu: Máj 2020 – August 2020

Cieľ projektu: Sprostredkovanie informácii formou videí v posunkovom jazyku a s titulkami. 

Stručný obsah projektu:  Sú to informácie pre všetkých sluchovo postihnutých, ktoré sú v dostupnom formáte a zjednodušenej forme, aby mohli tomu rozumieť. Keďže výpadok informácii a komunikáciu sťažuje aj nosenie rúšok, táto cieľová skupina prichádza o informácie hlavne z dôvodu absencie odčítania z pier.

Cieľová skupina projektu: Seniori, osamelí ľudia, nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom, rodinní príslušníci a verejnosť. 

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Nadácie Orange. 

Kto pomôže Slovensku?

Realizácia projektu: Jún 2020 – Júl 2020

Cieľ projektu: Sprostredkovanie potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi. 

Cieľová skupina projektu: Seniori, osamelí ľudia, nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleárnym implantátom, rodinní príslušníci a ľudia v núdzi. 

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s materiálnou podporou Tesco Stores.

Kto pomôže Slovensku?

Realizácia projektu: November 2020 – December 2020

Cieľ projektu: Sprostredkovanie materiálnej pomoci pre organizačné jednotky ANEPS.

Cieľová skupina projektu: Členovia organizačných jednotiek ANEPS.

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s materiálnou podporu  dm-drogerie markt Slovensko. 

Brigdes to international Communication of the Deaf

Realizácia projektu: Október 2020 – September 2021

Cieľ projektu: Rozvoj Asociácie Nepočujúcich Slovenska cez vedomosti, zručnosti a kompetencie sluchovo postihnutých.

  • Rozvoj medzinárodnej spolupráce v novom partnerstve
  • Zdieľanie nápadov, informácií a znalostí pri poskytovaní služieb pre sluchovo postihnutých
  • Inklúzia sluchovo postihnutých do pracovných procesov v rámci organizácie
  • Rozvoj metód pomoci a podpory komunikácie sluchovo postihnutých a verejnosti

Hlavné aktivity projektu:

  • Vytvorenie a rozvíjanie partnerstva s organizáciou Bridges for Deaf and Hard of Hearing z USA
  • Tvorba informačných videí o živote a práci sluchovo postihnutých komunít na Slovensku a USA
  • Zdieľanie videí partnerskej organizácie v komunite, hľadanie podobní a rozdielov v prístupoch, službách, metódach práce.

Cieľová skupina: Nepočujúci a nedoslýchaví.

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Krkošková, PhD.

Podpora projektu: Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku.

Developing of Adult Education in Cities and Regions

Realizácia projektu: 2020 – 2022

Realizátor: Netzwerk der Gehorlosen-Stadtvebände e.V. , KC ANEPS je partnerom projektu

Cieľ projektu: Cieľom projektu je vytvoriť vzdelávací koncept pre nepočujúcich dospelých, ktorý by sa dal využiť aj z dlhodobého hľadiska pre širšiu cieľovú skupinu sluchovo postihnutých. Sluchovo postihnutým, ktorí skončia školské vzdelávanie má byť umožnené vzdelávanie vo voľnom čase s využitím rôznych metód.

Hlavné aktivity projektu:

  • Pravidelné stretnutia projektových partnerov z Nemecka, Rakúska, Belgicka a Slovenska
  • Zdieľanie aktuálnych informácií o možnostiach vzdelávania sluchovo postihnutých v rámci jednotlivých krajín
  • Uverejňovanie informačných videí na www stránke projektu

Cieľová skupina: Sluchovo postihnutí.

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Krkošková, PhD.

Podpora projektu: Realizované s finančnou podporou Erasmus+. Sme partnermi projektu.

 

Iná podpora

Chránená dielna

Realizácia podpory: Január 2020 – December 2020

Cieľ podpory:  Poskytovanie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne.

Stručný obsah podpory: Asociácia Nepočujúcich Slovenska má priznaný štatút chránená dielňa a podpora je zameraná na úhradu nákladov chránenej dielne. 

Cieľová skupina podpory: Zamestnankyne ANEPS.

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina. 

Základné sociálne poradenstvo

Realizácia podpory: Apríl 2020 – December 2020

Cieľ podpory:  Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. 

Stručný obsah podpory: Asociácia Nepočujúcich Slovenska je zaregistrovaným subjektom poskytovania základného sociálneho poradenstva a poskytuje občanom bývajúci na území v meste Žilina poradenstvo. 

Cieľová skupina podpory: Zamestnankyne, ZŤP občania, seniori, invalidní dôchodcovia, rodinní príslušníci a iní ľudia v núdzi. 

Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Mesta Žilina. 

Žijeme vo svete, ktorý nepočuť

Realizácia podpory: Apríl 2020 – December 2020

Cieľ podpory:  Poskytovanie finančného príspevku na zabezpečenie videí v posunkovom jazyku a s titulkami. 

Stručný obsah podpory: Asociácia Nepočujúcich Slovenska poskytuje a sprostredkúva informácie v dostupnom formáte pre osoby so sluchovo postihnutím, hlavne sú to videá v slovenskom posunkovom jazyku a s titulkami. 

Cieľová skupina podpory: Zamestnankyne, dobrovoľníci, nepočujúci, nedoslýchaví, ohluchnutí, s kochleránymi implantátom, seniori, ľudia v núdzi a ich rodinní príslušníci a verejnosť. 

Kontaktná osoba: Ing. Malvína Kompáneková

Podpora projektu: Projekt bol podporený a realizovaný s finančnou podporou Ľudia ľudom.