aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Sociálne služby

Základné sociálne poradenstvo

Základné sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Je to posúdenie povahy problému osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Sme registrovaným subjektom pre službu podpora samostatného bývania a sprostredkovanie tlmočníckej služby.

Sprostredkovanie tlmočníckej služby

Sociálna služba, ktorá sa poskytuje osobe so zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje tlmočnícka služby. Táto služba znamená vyhľadávanie tlmočníkov a zabezpečenie náhradného tlmočníka, sprostredkovanie stretnutí medzi osobou s poruchou sluchu a tlmočníkom, vedenie databázy osôb so sluchovým postihnutím odkázaným na tlmočenie, vedenie databázy tlmočníkov do posunkového jazyka a záujemcov o tlmočenie.

Požičiavanie kompenzačných pomôcok

Kompenzačné pomôcky sa požičiavajú osobám so zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré sú odkázané na pomôcku.

Pomôcka sa požičiava na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na  základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky alebo do doby trvania pre poskytnutie pomôcky. Fyzická osoba preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom, ktorý vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Sprostredkovanie osobnej asistencie

Služba sa poskytuje ľuďom s postihnutím sluchu a ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu a ktorí sú na osobnú asistenciu odkázaní pri vykonávaní administratívnych úkonov.

V rámci služby sa vedie databáza užívateľov osobnej asistencie, ako aj záujemcov o vykonávanie osobnej asistencie, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a vzdelávanie užívateľov osobnej asistencie a osobných asistentov. Poskytuje sa aj pomoc pri riešení konfliktov medzi osobami s postihnutím a osobnými asistentmi.