aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Medzinárodný týždeň nepočujúcich Žilina 2022
19.09.2022 - 25.09.2022

Medzinárodný týždeň nepočujúcich sa v celom svete oslavuje už od roku 1958, z iniciatívy Svetovej Federácie Nepočujúcich (WFD). Prvé oslavy sa uskutočnili v Ríme, v Taliansku.

Každoročne sa počas posledného septembrového týždňa stretáva komunita sluchovo postihnutých na pripomenutie si prvého svetového kongresu Svetovej Federácie Nepočujúcich.

Do komunity sluchovo postihnutých patria nielen nepočujúci a nedoslýchaví, ale takisto ich rodinní príslušníci, profesionáli, akreditovaní tlmočníci do/z posunkového jazyka, rovesníci, ale tiež ďalšie dôležité zainteresované strany, napr. vlády, organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami, organizácie na pomoc ľuďom s postihnutím.

Každý rok majú oslavy nejakú tému. V roku 2022 sú témy rozdelené nasledovne:

Pondelok – 19.09.2022 –Posunkové jazyky vo vzdelávaní

Utorok – 20.9.2022 – Udržateľné ekonomické príležitosti pre nepočujúcich

Streda – 21.09.2022 – Zdravie pre všetkých

Štvrtok – 22.09.2022–  Ochrana nepočujúcich v čase krízy

Piatok – 23.09.2022 –Posunkové jazyky nás spájajú

Sobota – 24.09.2022– Prierezové komunity nepočujúcich

Nedeľa – 25.09.2022 –Vedenie nepočujúcich pre zajtrajšok

V rámci tohto týždňa sa vykonávajú tieto aktivity:

Potichu v ONLINE svete – sprístupnenie online aplikácii a moderných technológií počujúcim a nepočujúcim cez vzdelávanie.

  1. Pri kávičke potichu – stretnutie počujúcej verejnosti, osobnosťami mesta Žilina a nepočujúcich pri kávičke.

  2. Ruky, ktoré hovoria – výstava výtvarných prác pre deti.

  3. Ruky, ktoré spoznávajú iné komunity – otvorená diskusia komunít ohľadom bariér, diskriminácie v práci, realizované aktivity na minimalizáciu bariér.

  4. Zvuky, ktoré škodia alebo ako sa neocitnúť vo svetle ticha – spoločne s Národným referenčným centrom pre hluk a vibrácie budú realizované ukážkové merania zvukových zariadení – hračiek, elektrospotrebičov, spevu a iné.

  5. Ruky, ktoré tvoria – umelecké diela šikovných remeselníkov, ktoré sa napriek kríze nevzdávali a bojovali a taktiež ukázali svoju šikovnosť.

  6. Divadelné predstavenie „Niekto príde.

  7. Slovenský rekord v počte posunkujúcich osôb – Posunkové jazyky nás spájajú.

  8. Odborné prednášky.

  9. Športové aktivity

  10. Tichá kultúra – Veľký spoločenský večer.

Ing. Malvína Kompáneková

ANEPS Žilina

Videopozvánka k MTN 2022

19.09.2022 – Medzinárodný týždeň nepočujúcich 

Pondelok, 19.09.2022 sa niesol v znamení stretnutia Jednoty aktívnych seniorov (JAS), pod vedením pani Márie Židekovej, ktorí sa stretli s nepočujúcimi a oni sami majú medzi sebou niekoľko členov, ktorí majú problémy so sluchom a sú nedoslýchaví. V tento deň na projekt s názvom „Pri kávičke potichu“ nás poctili svojou návštevou aj riaditeľ Mestského divadla v Žiline pán Michal Vidan, spolu so svojím hereckým kolegom, rodákom zo Žiliny pánom Petrom Martinčekom.

„Pri kávičke potichu“ nebola len aktivita spočívajúca v tom stretnúť sa pri kávičke. Naši milí seniori spolu s pánom Vidanom a pánom Martinčekom sa učili „posunkovať“ hymnu. Pri tejto aktivite sme si užili všetci veľa zábavy a naučili sme sa niekoľko posunkových znakov. Dokonca pár seniorov to tak nadchlo, že poprosili nášho kolegu Peťa Kolarčíka, aby im ukázal, ako sa posunkuje jedna ľudová pieseň „Strieborný potôčik“.

20.09.2022 – Medzinárodný týždeň nepočujúcich

Utorok, 20.09.2022 mal podtitul „Ruky, ktoré spoznávajú iné komunity“ zmyslom tejto aktivity bolo spojiť rôzne komunity hendikepovaných osôb. Podporila náš pani JUDr. Zuzana Stavrovská, ktorá sa pre svoje pracovné povinnosti zapojila ONILINE, kde nám priblížila svoju prácu a hovorila o potrebe integrácie ľudí s postihnutím do spoločnosti.

Pani Erika Kanátová, vedúca KS ÚNSS Žilina nás navštívila osobne, hovorila o živote zrakovo hendikepovaných a spomínala nám rôzne zaujímavosti. Hovorila napríklad o tom, aké je zložité a náročné získať vodiaceho psa a podobne. Tento deň bol veľmi poučný a príjemný pre všetkých zúčastnených.

21.09.2022 – Medzinárodný týždeň nepočujúcich

Streda, 21.09.2022 mala tému „Zvuky, ktoré škodia alebo ako sa neocitnúť vo svetle ticha“. V tento deň sme mali hneď niekoľko návštev. Prišli študenti zo Strednej zdravotníckej školy, dôchodcovia z Jednoty aktívnych seniorov a klienti Krajského centra nepočujúcich ANEPS.  Zamestnankyne z Referenčného centra pre hluk a vibrácie, nám pripravili veľmi pútavú prednášku o tom ako si máme chrániť svoj sluch. Súčasťou prednášky bolo aj meranie hlučnosti niektorých domácich spotrebičov a hračiek.

22.09.2022 – Medzinárodný týždeň nepočujúcich

Štvrtok, 22.09.2022 sa niesol v znamení tvorivých prác. Deň mal podtitul „Ruky, ktoré tvoria“. Doobeda nám veľmi šikovné ručičky našich hostí, ukázali, ako si môžeme vyrobiť pekný venček z papiera, ktorý si môžeme zavesiť napríklad aj na vchodové dvere. Ďalšie tvorivá činnosť, ktorá na nás čakala a ukázala nám ju veľmi šikovná a sympatická nepočujúca Barbora Huťková, bolo pletenie „vázičiek“ z papierových trubičiek, táto aktivita potrápila našu jemnú motoriku.

Neskôr po obede boli tvorivé práce na výrobu obrazov z machu a keramické diela. Pred samotnou činnosťou sme od pani Daniely Zimmerovej mali prednášku o machu, tvorbe machových obrázkov a na samotnom diele sa zúčastnili aj nepočujúci. Taktiež aj pri tvorbe keramických diel, kde nás nadchla pani Zuzana Mišskovská sme vytvorili anjelikov, srdiečka a iné diela.

Súčasne bola výstava rôznych umeleckých diel, ako sú háčkované výrobky, výtvarné diela, dekoratívne výrobky z papiera, vyšívané výrobky, keramické výrobky a výrobky z machu.

Celý týždeň nám v ANEPS skrášľovalo prostredie veľké množstvo obrázkov od šikovných detí z materských a základných škôl v rámci aktivity „Ruky, ktoré hovoria“.  Na obrázkoch boli znázornené ruky, ako symbol toho, že pre nepočujúcich sú práve ruky prostriedkom, ako sa dohovoriť s okolitým svetom. Všetky obrázky boli veľmi pekné a nápadité a niektoré obrázky boli odmenené malou drobnosťou. Neskôr sme 05.10.2022 odovzdávali ceny víťazom.