aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Zákony

Legislatíva SR zákonov zo sociálnej oblasti pre sluchovo postihnutých

 Zákon o sociálnych službách 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Viac 

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotnéhopostihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 447/2008 Z. z.

Viac