aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Rozhodnutie o dani môže mesto poslať aj elektronicky, málokto o tejto možnosti vie.

153. Video "Rozhodnutie o dani môže mesto poslať aj elektronicky, málokto o tejto možnosti vie."

153. VideoRozhodnutie o dani môže mesto poslať aj elektronicky, málokto o tejto možnosti vie.Mesto Žilina ponúka svojim obyvateľom možnosť doručovania rozhodnutí o výrube daní a poplatkov aj elektronicky. Využiť ich môže každý občan, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. Najmä v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom, kedy sa obmedzoval osobný kontakt pri úradných záležitostiach, bol uvedený spôsob doručovania rozhodnutí najčastejšie odporúčaný.Samospráva v zmysle platnej legislatívy každoročne ako správca dane vyrubuje svojim občanom a podnikateľom na zaplatenie rôzne druhy daní či poplatkov, najčastejšie daň z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje či poplatok za komunálny odpad.Pri doručovaní rozhodnutí do vlastných rúk mesto využíva poštu, zamestnancov úradu či verejnú vyhlášku, ak nie je správcovi dane známy pobyt alebo sídlo daňovníka. Ďalším spôsobom, o ktorom vie stále málo občanov je elektronické doručovanie do aktivovanej elektronickej schránky

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Utorok 4. augusta 2020

Mesto Žilina ponúka svojim obyvateľom možnosť doručovania rozhodnutí o výrube daní a poplatkov aj elektronicky. Využiť ich môže každý občan, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.