aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Vládny balík

Vládny balík na zlepšenie stavu verejných financií bol napriek snahám opozície a dlhotrvajúcim rokovaniam 19. decembra 2023 schválený v NRSR. Prinesie nám zvýšenie daní aj odvodov už od začiatku roka 2024.Prezidentka dňa 29.12.2023 podpísala tieto vládne balíčky, avšak zvažuje, že ich napadne na Ústavnom súde. Ak novelu podpíše prezidentka, od budúceho roka nám prinesú nasledovné zmeny.

Dôležité zmeny: dane, poistné, odvody a iné zmeny.

1. Zmeny v Daniach. 

Zákon o dani z príjmov.

Zvýšenie sadzby dane fyzickej osoby na dividendy.

Dividendy – čo to je? – znamenajú, že ak investor alebo firma dosiahnu zisk, môžu tieto zisky vyplatiť jednotlivcom.Títo jednotlivci sú následne povinní zaplatiť daň z týchto príjmov, alebo môžu tieto peniaze reinvestovať do ďalšieho podnikania.

Sadzba dane FO na podiely zo zisku (dividendy) sa mení zo 7% na 10 % zo ziskov vykázaných za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2024.Oproti pôvodnému vládnemu návrhu poslanci posunuli zvýšenie sadzby o rok- t.j. až na zisky z roku 2024 a odstránili tak možnú retroaktivitu. Na zisky roka 2023 a skoršie roky sa bude naďalej uplatňovať 7% sadzba dane. Rovnako sa zvyšuje sadzba dane vyberaná zrážkou pri výplate dividend zo 7% na 10%.

Zrušenie viacerých oslobodení od dane.

Novela ruší oslobodenia fyzických osôb pri predaji cenných papierov, ktoré nie súobchodované na regulovanom trhu po 3 rokoch od ich nadobudnutia,oslobodenia pri predaji podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným a tiež oslobodenia pre použitie virtuálnej meny, ktoré plánovala predošlá vláda zaviesť od 1. januára 2024.Napriek nejasnému zneniu prechodného ustanovenia k oslobodeniam, vláda plánuje ponechať oslobodenie cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu po roku držby bez zmeny.

Zvýšenie hranice príjmov pre mikrodaňovníkov.

Mikrodaňovník – kto je to? Je to fyzická osoba, samostatne zárobkovo činná osoba a právnická osoba, ktorá dosiahla príjmy z podnikania do výšky 49 790 EUR.Výhody mikrodaňovníka sú nasledovné: možnosť odpisu hmotného majetku, výhody v odpočte daňovej straty a preferenčná daň z príjmov vo výške 15 %.Maximálna suma zdaniteľných príjmov mikrodaňovníka pre uplatňovanie 15% sadzby dane sa zvyšuje na 60 000 Eur.

Minimálna daň pre právnickú osobu.

Zavádza sa minimálna daň pre tie právnické osoby , ktorých vypočítaná daňovápovinnosť nedosiahla zákonom stanovenú minimálnu daň:

ak PO nepresiahla príjmy 50 000€, minimálna daň bude vo výške 340€.

ak sú príjmy 50 000€- 250 000€, minimálna daň bude 960€.

ak sú príjmy viac ako 250 000€, ale menšie ako 500 000€, daň bude 1 920€.

ak budú príjmy viac ako 500 000€, minimálna daň bude 3 840€.

Budú však možné určité úľavy a výnimky, napr. ak daňovník zamestnáva minimálne 20% osôb so zdravotným postihnutím, táto minimálna daň sa znižuje na polovicu. Na novú PO sa v roku kedy vznikla minimálna daň nevzťahuje. 

Zároveň sa zavádza možnosť zápočtu zaplatenej minimálnej dane v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

2. Poistné odvody.

Zvýšenie zdravotného poistenia.

Sadzba zdravotného poistného pre zamestnávateľov sa od začiatku roka zvyšuje z 10% na 11% (resp. z 5% na 5,5%, ak zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím).

Zdravotnéodvody sa tak stanú ešte vyššie v porovnaní s okolitými krajinami. 

Čistá mzda zamestnanca sa síce nezmení, no náklady na zamestnávanie sa spoločnostiam výrazne zvýšia.Rovnako sa zvyšuje aj sadzba poistného pre samostatne zárobkovo činnú osobu,samoplatiteľov a poistencov štátu zo 14% na 15% (pre osoby so zdravotným postihnutím samení zo 7% na 7,5%).

Zníženie odvodov do druhého piliera.

Príspevky do druhého piliera sa znížia zo súčasných 5,5% na 4%, čím vláda plánuje získať dodatočné prostriedky napr. na výplatu súčasného 13. dôchodku.

3.Ostatné zmeny.Dôležité zmeny.

Balík obsahuje ďalšie významné zmeny napr. mimoriadny odvod pre banky, zvýšenie sadzby DPH na alkoholické nápoje v reštauračných zariadeniach z 10 % na 20 %, či zrušenie dňa pracovného pokoja 1. septembra.

Od 1. februára 2024 sa tiež zvýši spotrebná daň na tabak a tabakové výrobky.