aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Reforma financovania sociálnych služieb

Oblasť: Práva osôb so zdravotným postihnutím.

Orgán: Rada vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zdroj: vlastné spracovanie zo získaných dostupných informácii.

Reforma financovania sociálnych služieb je návrh od MPSVaR SR, ktorá sa týka oblasti sociálnych služieb a príspevkov.

Touto reformou sa majú zmeniť podmienky a skvalitniť sociálne služby.

Ciele reformy: napr. Podpora vzniku a rozvoj služieb v komunite, rovnaké financovanie všetkých foriem sociálnych služieb.

Ako prebiehajú zmeny? – bol vytvorená pracovná skupina, ktorá navrhuje zmeny, úpravy a pod.

Zapojené sú aj iné odbory MPSVaR, prebiehajú rôzne rokovania s partnermi zo zahraničia.

Táto reforma má byť súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR -v decembri 2023 bola predstavená nová (prvá) koncepcia financovania sociálnych služieb.

Do konca roka 2025 – by mala byť finálna verzia – nová legislatíva.Navrhuje sa: osobný rozpočet občana, zrušia sa niektoré príspevky, zachová sa spolufinancovanie sociálnych služieb cez VUC, návrh bol na osobnú asistenciu – aby bola zaradená do príspevku na „starostlivosť“ – TOTO sa nám v spolupráci so zástupcami ľudí so ZP a neziskovými organizáciami podarilo prerokovať na pôde MPSVaR SR, aby nebolo začlenené do príspevku na starostlivosť.

Ďalšie diskusie budú prebiehať aj naďalej.

Dôležité zmeny ba mali byť – dostatok finančných prostriedkov, dohoda medzi štátom, VÚC a obcami, Novinka Osobný rozpočet – občan dostane peniaze a sám rozhodne o ich využití, bude mať dostatok informácií, podporu pri rozhodovaní atď.