aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Rada vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím

Dátum zasadnutia: 27. február 2024.
Miesto: MPSVaR SR, Špitálska 4,6,8, Bratsilava
Počet bodov rokovania:10
Zúčastnené osoby za sluchové postihnutie: Jana Filipová, Katarína Kluková

Zasadnutie prebiehalo dňa 27.februára 2024, v sídle MPSVaR SR, ulica Špitálska 4,6,8 Bratislava. Spolu bolo v programe rokovania 10 bodov.
Hovorilo sa o:

 1. Dodatku č. 1 – k štatútu Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutým. Išlo o zmeny v niektorých bodoch a tiež vo zemne v názve inštitúcií ako aj občianskeho združenia.
 2. Informácie k reforme „Posudkovej činnosti“ – bolo podaných cca 81 pripomienok od pracovnej skupiny, plánované spustenie má byť od roku 2026.
 3. Informácia o návrhu Smernice – Európska karta zdravotného postihnutia a európska parkovacia karta – prebiehajú prípravy na technické riešenie, digitálne spracovanie, bude prebiehať aj v Bratislave a v Košiciach konferencia na túto tému.
 4. Informácie k reforme „financovania sociálnych službách.“
 5. Informácie o výsledkoch národného projektu – „Deinštitucionalizácia sociálnych
  služieb,“
 6. Informácia o zabezpečení videí pre osoby so sluchovým postihnutím k prezidentským
  voľbám SR.
 7. Plán realizácie opatrení v súlade s dokumentom o Podpore sociálneho začleňovania – za skupinu mentálne postihnutých a s poruchami autistického spektra – návrh spolupráce
 8. Podpora debarierizácie priestorov v zariadení sociálnych služieb
 9. Rôzne – informovanie a pozastavení dotácií v oblasti ľudských práv –Ministerstvo spravodlivosti SR. Nezverejnené výzvy na dotácie z Ministerstva kultúry SR. Opätovná pripomienka na urýchlené riešenie tlmočníckej služby a zvolanie pracovnej skupiny.
  Zápisnica o zasadnutí bude dostupná na webovom sídle MPSVAR SR.