aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Európsky preukaz pre osoby ZP a európsky parkovací preukaz

Obrázok: twitter

wikipedia

Európsky preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím schválený európskym parlamentom.

Európsky parlament dňa 24. apríla 2024 prerokoval a schválil obsah dohody o európskom preukaze pre osoby so ZP a o európskom parkovacom preukaze, ktorá sa dosiahla narokovaní Trialogu 8. februára 2024.

Dohoda bola schválená 607 hlasmi za, 7 proti a 11 sa zdržalo hlasovania. 

Schválené bolo aj rozšírenie na štátnych príslušníkov tretích krajín.

Vítame túto historickú udalosť, ktorá je zavŕšením viac ako 15 ročného úsilia hnutia osôb so zdravotným postihnutím.

Hoci je politický proces ukončený, zostáva ešte jedna byrokratická prekážka. 

Dochádza k oneskoreniu v súvislosti s právnou úpravou textu a jeho právnym prekladom do jazykov 27 členských štátov EÚ. 

To znamená, že oficiálny text nemôže byť schválený pred voľbamido Európskeho parlamentu. 

Je to spôsobené veľkým množstvom legislatívnych dokumentov schválených v posledných mesiacoch. To by však už nemalo mať vplyv na finálny text smernice.Lehota na transpozíciu smernice do národných legislatív sa tak začne odpočítavať až po zverejnení schváleného textu smernice v oficiálnom vestníku EÚ k čomu dôjde až po voľbáchdo Európskeho parlamentu.