aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Ako sme zvládli COVID 19?

Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) je dobrovoľné občianske združenie humanitného a charitatívneho charakteru, ktoré je tvorené samotnými osobami s postihnutím sluchu. Zaoberá sa celkovo životom nepočujúcich a ich problémami, sociálnou prevenciou pre nepočujúce osoby a pomocou pri hľadaní riešení problémov. Pravidelne komunikuje a spolupracuje so štátnymi inštitúciami, samosprávou, neziskovým sektorom a pod.

ANEPS tvoria jednotlivé Centrá nepočujúcich, ktoré sa nachádzajú v konkrétnych mestách na Slovensku. Tam vykonávajú svoju činnosť, majú svojho predsedu, ktorý priamo komunikuje s vedením ANEPS. V Žiline sídli aj Krajské centrum nepočujúcich ANEPS.

Hlavnou prioritou organizácie je zvyšovanie kvality života ľudí so sluchovým postihnutím s ich priamou účasťou, realizácia ich myšlienok a nápadov, poskytovanie priestoru pre ich uplatnenie v prospech komunity a pre trvalé zlepšovanie podmienok pre život.

ANEPS reprezentuje a zastupuje Slovenskú republiku ako najväčšie združenie osôb so sluchovým postihnutím v medzinárodných organizáciách vo Svetovej federácii nepočujúcich (World Federation of the Deaf – WFD) a Európskej Únie Nepočujúcich (European Union of the Deaf – EUD)

Pracovisko ANEPS v Žiline sídli na ulici Kálov 17. V rámci chráneného pracoviska zamestnáva 2 ŤZP a s viacerými spolupracuje externe a dobrovoľnícky.

V čase pandémie COVID 19 bolo pracovisko nútené pozastaviť všetky rozbehnuté aktivity a činnosti. Ako organizácia, ktorá pracuje s ľuďmi so sluchovým postihnutím – nepočujúcimi, nedoslýchavými ako aj so seniormi, začali sme čeliť novým neočakávaným situáciám, ktoré boli spôsobené komunikačnou bariérou.

Právo informácie, hlavne v krízových situáciách majú všetci ľudia, avšak spôsoby, ako sa takéto informácie dostanú k nepočujúcim osobám sú obmedzené. Nie všetky informácie boli tlmočené do posunkového jazyka.  Ľuďom chýbali informácie, ako sa chrániť pred nákazou a aké sú postupy vlády a krízového štábu. Na túto situáciu sme dokázali zareagovať tak, že sme denne začali tvoriť videá v posunkovom jazyku a s titulkami, ktoré by boli zrozumiteľné pre ľudí s postihnutím sluchu. Tie sme zdieľali cez sociálne siete a web stránku, aby sa dostali k čo najširšiemu okruhu ľudí.

V tomto období sme zaznamenali nárast ako aj zvýšený dopyt po službe ONLINE tlmočenia s využitím moderných technológií.

S iniciatívou prišli aj nepočujúce členky nášho združenia, ktoré sú vyučené krajčírky a dokázali svoje zručnosti využiť pre dobro komunity sluchovo postihnutých ako aj pre verejnosť. Začali šiť ochranné rúška, ktoré boli následne distribuované tým, ktorí ich potrebujú.

Ochranné rúška nás efektívne ochránili pred vírusom COVID 19, ale ešte viac posilnili komunikačnú bariéru nepočujúcich s okolím. Mnohí ľudia sa pri komunikácii sústredia na odzeranie z pier, ktoré však rúškom boli zakryté. Nebolo možné rúška nahradiť priehľadnými štítmi, pretože tie nezabezpečovali dostatočnú ochranu pred vírusom. Začali sme uvažovať nad tým, ako by sme mohli dať okoliu vedieť, že človek skrytý za rúškom je nepočujúci. Ušité rúška sme teda začali označovať logom preškrtnutého ucha, ktoré dá prvú informáciu o tom, že človek nepočuje. Našich klientov sme vybavili kartičkami, ktoré poskytujú informáciu o tom, že držiteľom kartičky je osoba s postihnutím sluchu a takisto kontakty na blízku osobu, tlmočníka do posunkového jazyka a kontakt na našu organizáciu v prípade nutnosti.

Členstvo našej organizácie v medzinárodných štruktúrach ako EUD a WFD nám umožnilo zdieľanie aktuálnych informácií prostredníctvom moderných technológií a inšpirovalo nás k vydaniu Sprievodcu pre zdravotníkov, ktorí prídu do kontaktu s nepočujúcou alebo nedoslýchavou osobou počas COVID 19. V Sprievodcovi ponúkame zdravotníckemu personálu informácie o tom, ako rozpoznajú nepočujúcu osobu a základné pravidlá pri komunikácii pri vyšetrení.

ANEPS je od marca 2020 registrovaným neverejným poskytovateľom sociálnych služieb pre základné sociálne poradenstvo, sprostredkovanie tlmočníckej služby a podporu samostatného bývanie. Našim úsilím je poskytovať aktuálne a zaujímavé informácie komunite nepočujúcich ako aj podpora nepočujúcich k samostatnému životu.

Spracovala: Mgr. Mária Krkošková, PhD.