aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Prednášky

Základy prvej pomoci

Život a zdravie sú našimi najcennejšími hodnotami. Častokrát si ich uvedomujeme až vtedy, keď ich strácame alebo nemáme. Nezáleží pritom len na nás, ale aj na zdraví a životoch ľudí okolo nás, či už našej rodiny, priateľov, blízkych, ale veľakrát aj úplne neznámych ľudí.

V piatok 17. júla 2020 sa v Krajskom centre nepočujúcich v Žiline konala prednáška Základy prvej pomoc. Pracovníci Slovenského Červeného kríža v Žiline Kamil Guľaša  a Róbert Kalma  prišli porozprávať niečo málo o tom, ako pomôcť iným v ohrození života a zdravia a to podaním prvej pomoci.

Najčastejšou príčinou úmrtí pri nehodách a úrazoch je práve to, že sa prvá pomoc neposkytne alebo sa neposkytne včas. Naučili sme sa, že prvé 4 minúty sú pre prvú pomoc a pre zraneného človeka najdôležitejšie.

Pri poskytnutí prvej pomoci je dôležitá hlavne vlastná bezpečnosť. Ak sa ocitneme v situácii, kedy je vlastná bezpečnosť ohrozená, nesmieme riskovať. Je dôležité skontrolovať vedomie a dýchanie zraneného človeka a poskytnúť mu resuscitáciu, to znamená masáž srdca striedavo s vdychmi cez ústa. Celkovo však postačí masáž srdca a privolanie pomoci.

Pre nepočujúceho človeka môže byť zavolanie pomoci na čísle 155 nemožné. V takom prípade môže nepočujúci človek zavolať niekoho v blízkosti a posunkami mu vysvetliť, že nepočuje, alebo využiť aplikáciu v mobile 155.sk (nájdete ju v Google obchode) Cez túto aplikáciu sa dá poslať aj správa.

Otázok na lektorov bolo veľa a času na odpovede a nácvik málo. Veríme, že to nebolo posledné stretnutie k získaniu nových poznatkov a že sa aj nepočujúci dozvedeli užitočné informácie.

Titulky ako súčasť života osôb s postihnutím sluchu

V rámci projektu Miesto prvého kontaktu práv na informácie sa v piatok 19. júna 2020 v Asociácii nepočujúcich Slovenska v Žiline uskutočnila prednáška pre nepočujúcich „Titulky ako súčasť života osôb s postihnutím sluchu“.

     V zmysle Dohovoru OSN o právach ľudí s postihnutím má každý človek právo na informácie v takej podobe a forme, ktorá je pre neho prijateľná a zrozumiteľná. Ľudia so sluchovým postihnutím nemôžu naplno využívať svoje právo, kvôli bariéram, ktoré im vznikli kvôli nedostatočnému sluchu alebo stratou reči.

     Titulky v programoch, správach, filmoch sú pre nich jedným zo spôsobov, ako môžu porozumieť tomu, čo sa hovorí a tým byť plnohodnotnejšie zapojenými do života v spoločnosti. Sú pre ľudí s postihnutím sluchu veľmi dôležité a je potrebné, aby boli titulkované všetky spravodajské programy a čo najviac programov pre voľný čas. Takýmto spôsobom sa dá prispieť k tomu, aby bola naša spoločnosť viac inkluzívna.  Stále je nedostatok ľudí, ktorí by boli schopní robiť titulky pre ľudí s postihnutím sluchu. Táto práca si vyžaduje človeka, ktorý rozumie a pozná gramatiku, má technické zručnosti a musí mať záujem.

     Pozvanie na prednášku prijali Mgr.  Martin Šauša a Mgr. Anna Bartalová, ktorí pripravujú titulky pre nepočujúcich pre RTVS. Poukázali na rôzne rušivé faktory, ktoré sú pre nepočujúcich pri čítaní titulkov neprijateľné a ukázali nám proces tvorby titulkov. 

     Na prednáške bolo zabezpečené tlmočenie do posunkového jazyka od Moniky Krilekovej a online prepis v reálnom čase, ktorý robila Bc. Alžbeta Beniačová.

     Krátke videá z prednášky si môžete pozrieť na facebooku ANEPS.

Vypracovala: Ing. Malvína Kompáneková

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS“.