aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Analýza potrieb a charakteristík pre osoby s poruchou sluchu.

V rámci projektu Miesto prvého kontaktu práv na informácie z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky sme mali aktivitu určenú na tvorbu analýzy potrieb a charakteristík so sluchovo postihnutím.

Cieľom bolo vypracovanie dokumentu charakterizujúcich nepočujúcich a ich špecifických potrebe v prepojení na Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím.

Mapovanie a analýza potrieb osôb so sluchovo postihnutím bol prvým a najdôležitejším krokom na zlepšenie života osôb so stratou sluchu, elimináciu informačnej a komunikačnej bezbariérovosti, šírenie informácii o zásadách komunikácie osôb s poruchou sluchu.

Vzhľadom na to, že boli prísne epidemiologické opatrenia, neboli sme schopní realizovať kompletný monitoring bezbariérovosti, v prípade zlepšenia situácie budeme naďalej pokračovať v monitoringu bezbariérovosti. Ale zároveň táto nová, nečakaná situácia otvorila a ukázala ďalšie informačné a komunikačné bariéry a záujem širokej verejnosti o komunitu nepočujúcich, keďže mnoho tlačových správ bolo pretlmočené do posunkového jazyka.

Počas realizácie tejto analýzy potrieb a charakteristík osôb s poruchou sluchu sme zistili, že verejné inštitúcie majú záujem o získanie informácii ohľadom zásadách o komunikácie osôb s poruchou sluchu, majú záujem sa zúčastniť kurzu posunkového jazyka a odzerania, majú záujem o riešenie zlepšenia bezbariérovosti formou zabezpečovania technologických zariadení. Na mieste sme upozornili na časté informačné a komunikačné bariéry, niektoré boli schopní hneď eliminovať, iné sa z dôvodu technických zmien nedalo zrealizovať.

Na základe týchto skutočností sme vytvorili zoznam opatrení na elimináciu bariér, ktoré plánujeme v budúcom roku postupne  aplikovať vo verejných inštitúciách.

Veríme, že táto vypracovaná analýza potrieb a charakteristík bude prínosom pre verejné inštitúcie a iné organizácie, ktoré plánujú zlepšenie prístupnosti pre osoby s poruchou sluchu a elimináciu informačných a komunikačných bariér.

Taktiež sa chceme touto cestou poďakovať nepočujúcim, ktorí sa podieľali na tejto analýze, p. profesorke Darine Tarsciovej, ktorá nám poskytla informácie a literárne zdroje, zamestnancom verejných inštitúcii a miesta prvého kontaktu, že sa podujali.

Vypracovala: Ing. Malvína Kompáneková

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS“