aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

My sme tento deň oslávili podujatím, ktoré malo osloviť mladých ľudí – žiakov ZŠ a SŠ, ako aj širšiu verejnosť, ktorá využíva osobné technológie prenosu zvuku, ako napríklad slúchadlá, alebo sa nadmerne vystavuje hlučnému prostrediu a poukázať tak, na dôležitosť prevencie a ochrany. Návštevníci mali možnosť vyskúšať si na rôznych stanoviskách úlohy zamerané na sluch a počúvanie. V spolupráci s Národným referenčným centrom pre hluk a vibrácie sme mohli robiť merania hluku bežných domácich spotrebičov a zvukových hračiek. Veľmi nás potešili žiaci zo ZŠ Zaymusova, deti mali možnosť vyskúšať si meranie hlasitosti svojho spevu. Ľudia sa zapájali do neoficiálnej súťaže o najhlasnejšie tlesknutie či písknutie na píšťalke. Žiakov sme naučili básničku v posunkovom jazyku .Na ďalšom stanovisku mali možnosť návštevníci vyskúšať si odzeranie z pier. Na nácvik správneho odzerania slúžili zrkadielka. Deťom sme vysvetlili dôležitosť správnej artikulácie, oboznámili sme ich so slovenským posunkovým jazykom a následne si mohli vysúšať odzeranie samotné. Ďalšie stanovisko bolo venované posluchovým hrám a simuláciám. Každý, kto mal záujem, si mohol otestovať svoj sluch v cvičeniach zameraných na zvukovú diferenciáciu. Taktiež boli pripravené zvukové simulácie tinitu. Posledné stanovisko patrilo našim priateľom zo spoločnosti Siemens, ktorí ponúkli okoloidúcim prezentácie rôznych kompenzačných pomôcok, ochotne im poradili na koho sa v prípade potreby obrátiť. Pre úplne najmenších boli pripravené omaľovávaný, cukríky a balóniky. Podujatie bolo realizované za finančnej podpory Nadácie SPP.