aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Miesto prvého kontaktu práv na informácie.

Je to názov projektu z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Realizácia projektu sa začne od 1.5.2020.

Čo je cieľom projektu?

Hlavným cieľom projektu bolo umožniť sluchovo postihnutým plnohodnotnejšie zapojenie sa do života v spoločnosti a prispievať tak k nezávislému životu.

V rámci projektu máme 7 aktivít, ktoré sa budú postupne realizovať. Sú to aktivity zamerané na elimináciu komunikačnej a informačnej bariéry, ako sú tvorba a spracovanie videí, vypracovanie analýzy práv a charakteristík osôb s poruchou sluchu, kurz odzerania a vzdelávaciu aktivitu. Taktiež je záujem inovácia webovej stránky. Neskôr zrealizujeme aj aktivity súvisiace s ľudskými právami.

Pevne veríme, že všetky aktivity zrealizujeme a budú pre nás veľkým prínosom a inšpiráciou pre všetkých nepočujúcich, ktorých organizácia Asociácia Nepočujúcich Slovenska zastupuje.

Vypracovala: Ing. Malvína Kompáneková

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS“.