aneps.sk

Aktivity

Múzeum letectva a Slovenské technické múzeum v Košiciach

Dňa 28.08.2020 sme v rámci projektu  Vzdelávacie aktivity, športové podujatia, brannošportové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané na podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu  z Ministerstva obrany navštívili Múzeum letectva a Slovenské technické múzeum v Košiciach.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť, aby sa nepočujúci dozvedeli viac o histórii Slovenska a jeho dôležitých osobnostiach. Je dôležité, aby nepočujúci mali možnosť získavať informácie takými spôsobmi, ktoré sú pre nich zrozumiteľné a pochopiteľné, t. j. s účasťou tlmočníka do posunkového jazyka.

Zúčastnilo sa 27 osôb s poruchou sluchu, vrátane tlmočnícky Moniky Krilekovej.  

Expozícia sa začala o 10:15 a pozostávala z týchto častí:

 • Spaľovacie a prúdové motory
 • Zahraničné, originálne stíhacie lietadlá a vrtuľníky
 • Repliky historických lietadiel
 • Galéria prezidentských lietadiel
 • Meracie a navigačné prístroje
 • Ukážky leteckých modelov a makiet
 • Expozícia cestnej dopravy

Mali sme zabezpečeného sprievodcu, ktorý nám vysvetlil a rozprával zaujímavosti ohľadom lietadiel, motorov a pod. Bola veľmi poučná, prítomní sa pýtali, diskutovali. Zaujali nás hlavne repliky historických lietadiel aj expozícia cestnej dopravy, v ktorej bolo aj prvé auto exprezidenta Rudolfa Schustera.

Slovenské technické múzeum Košice

Expozícia sa začala o 13:00 a pozostávala z týchto častí:

Múzeum letectva Košice

 • Hutníctvo, baníctvo
 • Umelecké kováčstvo, úžitkové a ozdobné predmety z kovov
 • Oznamovacia elektrotechnika, staré telefóny
 • Zubná technika
 • Písacie stroje

Aj tam sme mali zabezpečenú sprievodkyňu, ktorá nám hlavne poukazovala na vývoj hutníctva, baníctva a taktiež na výrobu kovov. Najviac nás upútali tzv. kovové dvere, ktoré nám detailne poukazovala na rôzne obrazy, ktoré sa nachádzajú na dverách. Ďalej nás upútali aj stará zubná technika, telefóny a písacie stroje.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu.       

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Asociácia Nepočujúcich Slovenska.

Katakomby v Žiline

Dňa 07.08.2020 sme sa zúčastnili katakombách v Žiline. Dávno v nich pochovávali ľudí, neskôr uskladňovali potraviny, schovávali židovské deti. Pôvodné meštianské pivnice pochádzajú z 15. storočia, nad nimi sa nachádza Kostol Obrátenia sv. Pavla Apoštola postavená jezuitmi, ktorí sem prišli v 17. storočí.

Gotické pivnice prekvapujú svojou rozlohou a rozvetvenosťou. Pôvodné chodby sú temné a vlhké, zatuchnutý vzduch miestami presvecuje svetlo z vetrákov. Niektoré bočné chodbičky sú zasypané a nikto nevie, čo je za nimi. Steny pivníc boli z kameňa a dosiek, drevo však pri požiaroch zhorelo.

Už dvadsať rokov sa stará o kláštor a kostol mužská katolícka rehoľa – Rád menších bratov kapucínov. Na sprístupnení pivníc verejnosti sa s rádom dohodla Turistická informačná kancelária. Prehliadky katakomb sú buď s osvetlením, za svetla sviečok alebo iba s čelovými svietidlami. 

S katakombami je spojená aj legenda. „Na Mariánskom námestí žila vedma Agáta, v meste sa jej mnohí báli, lebo veštila a často povedala pravdu. V čase trhov bolo zlé počasie a nikto ju nechcel prichýliť, iba bratia jezuiti. Umiestnili ju práve do tejto podzemnej miestnosti. Práve vtedy vypukol veľký požiar a zhoreli všetky domy na Mariánskom námestí, zachoval sa len kostol a kláštor. Agáte teda pripísali rôzne čary.“

Medzinárodný týždeň nepočujúcich 2020

Medzinárodný týždeň nepočujúcich (IWD)  je iniciatívou Svetovej Federácie Nepočujúcich (The World Federation of the Deaf- WFD) a prvý krát sa oslavoval už v roku 1958 v Ríme v Taliansku.

Tento rok sa bude Medzinárodný týždeň nepočujúcich na celom svete oslavovať 21. – 27. septembra 2020.

Každoročne sa v rámci tohto septembrového týždňa uskutočňujú rôznorodé aktivity v komunitách nepočujúcich na celom svete. V tomto týždni sa oslavuje aj Medzinárodný deň nepočujúcich, počas ktorého si celá komunita nepočujúcich pripomína svoj neľahký spoločný údel. Svet ticha je napriek veľkým obmedzeniam plný dobrých ľudí, spolupatričnosti, vzájomnej lásky a porozumenia. Medzinárodný deň nepočujúcich s aktivitami od 18. – 20. septembra 2020 sa postará Centrum nepočujúcich ANEPS Nové Zámky.

Témou osláv Medzinárodného týždňa nepočujúcich 2020 je:

„Opätovné potvrdenie ľudských práv nepočujúcich“

Svetová Federácia Nepočujúcich tak vyzýva, aby sa zjednotili všetky zainteresované strany a podporili potrebu zabezpečiť práva pre nepočujúcich. Pre každý deň pripravila špeciálnu tému:

21. 9. 2020 – Posunkový jazyk

Národné posunkové jazyky sú prirodzeným jazykom nepočujúcich. Vo svete sa používa viac ako 200 rozličných posunkových jazykov a hovorí nimi viac než 70 miliónov ľudí. Pomocou posunkového jazyka sa vytvárajú a spájajú komunity nepočujúcich na celom svete. V tento deň chce WFD zdôrazniť bohatosť posunkových jazykov a ich rovnaký status s bežným hovoreným jazykom. Nepočujúci na celom svete čelia diskriminácii kvôli, používaniu jazyka, ktorý uprednostňujú.

22.9. 2020  – Inkluzívne prostredia posunkovej reči

Posunkové jazyky na celom svete zabezpečujú plnú inklúziu (zapojenie, začlenenie) nepočujúcich v spoločnosti.  Začlenenie nepočujúcich začína vo veľmi skorom veku a to dvojjazyčným vyučovaním pre nepočujúcich v ich národnom posunkovom jazyku a národnom písanom jazyku. Inklúzia prostredníctvom posunkového jazyka sa musí diať nielen v školách, ale tiež doma v rodinách. Vyučovanie v národnom posunkovom jazyku a zároveň v písanej verzii národného jazyka je rozhodujúce pre plnú inklúziu v spoločnosti.

23.9.2020 – Medzinárodný deň posunkového jazyka – Posunkové jazyky sú pre všetkých

Medzinárodný deň posunkového jazyka je jedinečnou príležitosťou podporiť a ochraňovať lingvistickú (jazykovú) identitu a kultúrnu diverzitu (rozmanitosť) všetkých nepočujúcich a tých, ktorý používajú posunkový jazyk. Počas Medzinárodného dňa posunkového jazyka 2020 sa uskutoční Global Leaders Challenge (výzva svetovým lídrom). Cieľom tejto výzvy je propagovať používanie národného posunkového jazyka národnými a svetovými lídrami v partnerstve s ich národnými asociáciami nepočujúcich. Lídri krajín (môžu to byť členovia parlamentu, oficiálne autority, členovia mestských zastupiteľstiev a pod.) môžu nahrať krátke video v posunkovom jazyku s výzvou:

„Posunkový jazyk je pre každého“

Národné asociácie nepočujúcich môžu súhlasiť s Chartou posunkového jazyka pre všetkých a obhajovať legálne uznanie svojho národného posunkového jazyka.

24.9.2020 – Legálne uznanie národných posunkových jazykov

Uganda bola prvou krajinou, ktorá v roku 1995 legálne uznala posunkový jazyk. Odvtedy asi približne 50 krajín formálne udelili rovnaký status národnému posunkovému jazyku ako ich národnému hovorenému jazyku. To je menej ako 25% z členských krajín OSN.

Národné posunkové jazyky sú plne platné jazyky s tými istými jazykovými vlastnosťami ako hovorené jazyky. Zaslúžia si plné uznanie v legislatíve ako minoritné jazyky (menšinové) vo svojej krajine.  Legálne a právne uznanie národných posunkových jazykov je prvým krokom k dosiahnutiu napĺňania ľudských práv nepočujúcich ľudí.

25.9.2020 – Rovnaké príležitosti pre všetkých nepočujúcich

Inkluzívne (začleňujúce) prostredie v zamestnaní v posunkovom jazyku je kľúčovým bodom, ktorý umožňuje nepočujúcim prospievať a dosiahnuť ich plný potenciál a plnohodnotnú účasť na živote v spoločnosti. Táto aktívna účasť na živote je podmienená  plne kvalifikovanými a akreditovanými tlmočníkmi do posunkovej reči. Nepočujúce dievčatá a ženy nemajú dostatočné zastúpenie a sú vo veľkom riziku diskriminácie kvôli svojmu pohlaviu, postihnutiu a jazyku. Je potrebné venovať pozornosť práve nepočujúcim ženám a prijať opatrenia, ktoré povedú k rodovej rovnosti, diverzite a rovnakej účasti na živote.

Tento rok, situácia s COVID 19 ukázala a zdôraznila nedostatočnú dostupnosť nepočujúcich k informáciám o verejnom zdraví a ochrane života a zdravie v národnom posunkovom jazyku. Takisto informácie o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, preventívne programy, psychiatrická a psychoterapeutická starostlivosť musia byť dostupné pre nepočujúcich v ich národnom posunkovom jazyku. Dostupnosť informácií a služieb nie je záležitosťou len nepočujúcich, ale celej spoločnosti. Je dôležitá pre zdravie všetkých komunít.

26.9.2020-  Vodcovstvo nepočujúcich

Hlavným mottom Dohovoru OSN o právach ľudí s postihnutím je „Nič o nás bez nás“. To znamená, že akákoľvek iniciatíva  pre nepočujúcich musí byť v úzkej spolupráci s nimi. Nepočujúci vedia lepšie ako ktokoľvek iný, čo potrebujú a ako dosiahnuť svoje ciele. Obhajujú svoje práva viac ako dve storočia a spoločenstvá nepočujúcich na celom svete tvoria rozsiahlu vzájomne prepojenú sieť. Snažia sa presadzovať ľudské práva prostredníctvom posunkových jazykov. Táto sieť organizácií a spoločenstiev nepočujúcich poukazuje na ich dôležitú vedúcu rolu pre rovnaký prístup pre každého. Je potrebné poskytnúť adekvátne financovanie, budovanie kapacít a posilňovať organizácie nepočujúcich, aby bolo zabezpečené ich vodcovstvo a poradné roly.

27.9.2020 – Podpisujem sa za ľudské práva

Ľudské práva sú práva, ktoré prináležia každému človeku bez ohľadu na jeho národnosť, bydlisko, pohlavie, etnickú príslušnosť, postihnutie, náboženstvo, kultúru alebo jazyk. Tieto práva sú neodňateľné, čo znamená, že nie je možné izolovať len niektoré práva a prisúdiť ich len niekomu.

Posunkové jazyky sú jazyky sú jazyky, ktoré môžu nepočujúci využívať bez námahy a sú jediným spôsobom, ako môžu byť nepočujúci aktívnymi členmi spoločnosti. Právo na posunkový jazyk patrí k základným ľudským právam nepočujúcich. Právo na posunkový jazyk je tiež  prepojené na ich sociálne a ekonomické práva, lebo vďaka posunkovému jazyku môžu získať adekvátne vzdelanie a pracovať. Nepočujúci by mali mať možnosť priamej dostupnosti k službám vo všetkých oblastiach života prostredníctvom posunkového jazyka. Ak to nie je možné, mali by byť dostupní vládou platení kvalifikovaní a akreditovaní tlmočníci do posunkového jazyka. Rovnosť a nediskriminácia sú základnými princípmi vedúcimi k dostupnosti nepočujúcich do spoločnosti.

Zdroj: http://wfdeaf.org/news/global-leader-challenge/

Základy prvej pomoci

Život a zdravie sú našimi najcennejšími hodnotami. Častokrát si ich uvedomujeme až vtedy, keď ich strácame alebo nemáme. Nezáleží pritom len na nás, ale aj na zdraví a životoch ľudí okolo nás, či už našej rodiny, priateľov, blízkych, ale veľakrát aj úplne neznámych ľudí.

V piatok 17. júla 2020 sa v Krajskom centre nepočujúcich v Žiline konala prednáška Základy prvej pomoc. Pracovníci Slovenského Červeného kríža v Žiline Kamil Guľaša  a Róbert Kalma  prišli porozprávať niečo málo o tom, ako pomôcť iným v ohrození života a zdravia a to podaním prvej pomoci.

Najčastejšou príčinou úmrtí pri nehodách a úrazoch je práve to, že sa prvá pomoc neposkytne alebo sa neposkytne včas. Naučili sme sa, že prvé 4 minúty sú pre prvú pomoc a pre zraneného človeka najdôležitejšie.

Pri poskytnutí prvej pomoci je dôležitá hlavne vlastná bezpečnosť. Ak sa ocitneme v situácii, kedy je vlastná bezpečnosť ohrozená, nesmieme riskovať. Je dôležité skontrolovať vedomie a dýchanie zraneného človeka a poskytnúť mu resuscitáciu, to znamená masáž srdca striedavo s vdychmi cez ústa. Celkovo však postačí masáž srdca a privolanie pomoci.

Pre nepočujúceho človeka môže byť zavolanie pomoci na čísle 155 nemožné. V takom prípade môže nepočujúci človek zavolať niekoho v blízkosti a posunkami mu vysvetliť, že nepočuje, alebo využiť aplikáciu v mobile 155.sk (nájdete ju v Google obchode) Cez túto aplikáciu sa dá poslať aj správa.

Otázok na lektorov bolo veľa a času na odpovede a nácvik málo. Veríme, že to nebolo posledné stretnutie k získaniu nových poznatkov a že sa aj nepočujúci dozvedeli užitočné informácie.

Kto pomôže Slovensku? ANEPS a TESCO STORES, a.s. pomáhajú potravinami

Koronakríza

Kríza počas trvania ochorenia COVID 19 poznačila a ovplyvnila každého človeka, firmu, či organizáciu. Hoci sa situácia po čase začala upokojovať, zaznamenali sme aj v našej Asociácii Nepočujúcich Slovenska dopyt po pomoci od rôznych ľudí, od nepočujúcich alebo nedoslýchavých seniorov, ale aj od iných, ktorí sa v dôsledku tejto krízy ocitli v núdzi, napr. prišli o zamestnanie a príjem.

Kto pomôže Slovensku

Aplikácia pomoci „Kto pomôže Slovensku“ vznikla ako nápad, ktorý prepája ľudí, firmy a organizácie, ktoré môžu a dokážu pomôcť tým, ktorí o pomoc žiadajú. O pomoc cez túto aplikáciu mohli požiadať zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia, občianske združenia a iné organizácie, ktoré sú zamerané na pomoc. Správcom aplikácie pomoci je Nadácia Pontis.

V rámci aplikácie môže každý užívateľ (organizácia, firma a pod. ) vytvoriť ponuku pomoci. Žiadať o pomoc však môžu len overení používatelia zastupujúci overenú organizáciu.

Bolo možné požiadať o materiálnu alebo aj dobrovoľnícku pomoc, na ktorú zareagovali firmy, ktoré túto pomoc poskytnúť vedeli a mohli. (Zdroj: www.ktopomozeslovensku.sk, www.nadaciapontis.sk)

V rámci projektu Kto pomôže Slovensku, sme ako ANEPS požiadali o potravinovú pomoc a hygienické balíčky pre seniorov so sluchovým postihnutím a iných ľudí v núdzi, napr. tých, ktorí prišli o prácu a príjem alebo ktorí počas koronakrízy zostali v domácej izolácii odkázaní na pomoc druhých. Takýmto spôsobom sme sa snažili aspoň trochu zmierniť vzniknutú situáciu.

TESCO STORES

Našej žiadosti o potravinovú pomoc bolo vyhovené firmou TESCO STORES, a.s., ktorej aj touto formou ďakujeme za poskytnutú pomoc. 50 ks jednorazových potravinových balíčkov budeme distribuovať tým ľuďom z ANEPS, ktorí boli situáciou najviac zasiahnutí. Potravinová pomoc bolo odovzdaná manažérkou TESCO Žilina Košická, p. Monikou Slaziníkovou.

Asociácia Nepočujúcich Slovenska ANEPS je organizácia, ktorá je zameraná na obhajovanie práv a špecifických záujmov nepočujúcich osôb. V rámci svojich činností začala počas koronakrízy vytvárať videá v posunkovom jazyku a s titulkami, aby mohla primeraným a zrozumiteľným spôsobom informovať ľudí so sluchovým postihnutím o opatreniach a ochrane zdravia a života svojich členov. Nepočujúce členky organizácie prispeli svojou dobrovoľníckou prácou a šili ochranné rúška.